بررسی تأثیر پیاده‌روی بر هورمون استروژن و برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی در زنان یائسه غیرورزشکار

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده

مقدمه و هدف: در زمان یائسگی، تولید استروژن کاهش­می­یابد و زمینه­ساز افزایش لیپوپروتئین­های خون و LP(a) و در نتیجه افزایش بیماری­های قلبی-عروقی می­شود.به دلیل اهمیت فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری­های قلبی-عروقی، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر هشت هفته پیاده­روی بر غلظت لیپیدهای سرم و هورمون استروژن و LP(a) در زنان یائسه غیرورزشکار انجام­شد. مواد و روش ­کار: ٢٢ زن یائسه را با دامنه سنی (55 تا 47 سال) که فاقد بیماری خاص بودند، تصادفی به دوگروه تجربی دوازده نفر و کنترل ده نفر تقسیم کرده، ابتدا ابعاد بدنی، شامل قد، وزن، شاخص توده بدنی را اندازه­گیری کرده؛ سپس دوازده ساعت بعد از ناشتایی شبانه نمونه خون اولیه به میزان 10cc از ورید قدامی بازو گرفته­شد؛ سپس، آزمودنی­های گروه تجربی در برنامه پیاده­روی (شدت60درصد ضربان قلب ذخیره، مدت30 دقیقه در هفته اول و 70 درصد ضربان قلب ذخیره 60 دقیقه در هفته آخر) شرکت­کردند. آنگاه دوباره اندازه­گیری­های شاخص توده بدنی و خون­گیری انجام­شد و میزان لیپیدهای سرم و هورمون استروژن و LP(a) سرم اندازه­گیری شد. برای مقایسه داده­های پیش­آزمون و پس­آزمون بین گروه­ها از t-student مستقل و آزمون uمن ویتنی استفاده­شد. یافته­ها: نتایج پس از هشت هفته پیاده­روی، اختلافی معنادار را در میزان کلسترول، تری گلیسرید،  HDL و LDL سرم، LP(a)و شاخص توده بدنی در گروه تمرین نشان­داد. درحالی­که این اختلاف در گروه کنترل معنادار نبود، همچنین در مقدار استروژن سرم، تغییری معنادار مشاهده­نشد. نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق نشان­می­دهد هشت هفته پیاده­روی می­تواند بر کاهش غلظت لیپیدهای سرم و لیپوپروتئین آ و شاخص توده بدنی زنان یائسه سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the efficacy of walking on estrogen hormone and some cardiovascular risk factors in non-athlete menopausal women

نویسندگان [English]

  • zeynab Firozeh 1
  • nahid bizheh 2
  • ahmad ebrahimi atri 2
  • saeid ramezani 3
چکیده [English]

Background and Objective: In menopause period, estrogen production decreases and this leads to increases of blood lipoproteins and LP(a) and at last to increased risk of cardiovascular disease. Because physical activity is important in prevention of cardiovascular diseases, this study intended to investigate the effect of eight-week walking program on serum lipids and LP(a) and estrogen hormone concentration in non-athlete Iranian menopausal women. Materials and Methods: Twenty two healthy women (47-55 years) were the statistical sample of this study. They were randomly divided into two groups, i.e., experimental and control. At first, anthropometric characteristics including height, weight, and body mass index (BMI) were measured and recorded. Then, blood sample was taken from anterior vein (10 ml), while they did not eat any food for12 hours. Experimental group were directed to the walking program (with 60 percent of reserve heart rate for 30 minutes in first week and with 70 percent of reserve heart rate for 60 minutes in final week). Then, BM I, resting blood sample, and serum lipids and LP(a) and estrogen hormone concentration were again measured. For pre-test and post-test data comparison between groups, independent t-test and Mann-Whitney U test were applied. Results: According to results, there was a significant difference between serum lipids and LP(a) and BMI before and after the training in experimental group while a non-significant difference was observed in control group. Also, there was not a significant change in estrogen hormone within groups. Conclusion: According to these results, 8-week walking program had a beneficial effect on menopausal women’ serum lipids and LP(a) concentration and BMI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walking
  • Serum lipids
  • Menopausal women
  • LP(a)