بررسی ایمونوهیستوشیمیایی (C-kit) CD117 در تومورهای غدد بزاقی آدنویید سیستیک کارسینوما و پلی مورفوس آدنو کارسینومای درجه پایین

نویسندگان

1 گروه آسیب‌شناسی فک و دهان، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد

2 گروه پاتولوژی، انستیو کنسر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 دانش آموخته دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: منشأ آدنویید سیستیک کارسینوما  و پلی مورفوس آدنو کارسینومای درجه پایین  سلول­های داکتال یا میواپی تلیال غدد بزاقی­اند. به­­رغم تفاوت در رفتار بالینی ،پروگنوز و  درمان، نمای هیستولوژیک  مشابه­دارند. CD117  تیروزین کینازی است که توسط ملانوسیت­ها، ماستوسیت­ها و سلول­های ژرمینال بیان­می­شود. داده­های موجود در مورد اهمیت بروز این نشانگردر تومورهای فوق متناقض است. تعیین دقت نشانگر CD117 درافتراق هیستوپاتولوژیک دو ضایعه  مواد و روش­ها: مطالعه توصیفی- تحلیلی بود.  جامعه آماری پرونده‌های هیستوپاتولوژیک بایگانی بخش پاتولوژی انستیتو کانسر  و پاتولوژی مرکزی بیمارستان امام خمینی تهران بود. پانزده نمونه، آدنویید سیستیک کارسینوما و پنج مورد پلی مورفوس آدنو کارسینومای درجه پایین در مطالعه وارد شدند.  نمونه­ها  تحت رنگ­آمیزی ایمونوهیستوشیمیایی با نشانگر CD117  قرارگرفتند. شاخص رده­بندی محاسبه­شد و میانگین شاخص رده­بندی هر تومور به­دست­آمد. آزمونT  برای تجزیه­و­تحلیل آماری مطالعه استفاده­شد. p < 0.05   معنی­دار درنظرگرفته­شد.  یافته­ها: میانگین شاخص رده­بندی در گروه آدنویید سیستیک کارسینوما45/27 ±20/71 و در گروه پلی مورفوس آدنو کارسینومای درجه پایین43/36 ±37/35   بود. اختلافی معنادار بین میانگین شاخص رده­بندی دو گروه مشاهده­شد p=0.031)  . (  Cut off point 73  با حساسیت   53%  و ویژگی 80 % مناسب بود. نتیجه­گیری: CD117  شاخص ایمنوهیستوشیمیایی مناسبی در تشخیص افتراقی آدنویید سیستیک کارسینوما  از پلی مورفوس آدنو کارسینومای درجه پایین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An immunohistochemical study of CD117 C-kit in adenoid cystic carcinoma and polymorphouse low grade adenocarcinoma salivary gland tumors

نویسندگان [English]

  • Noushin Jalayer Naderi 1
  • Mahdi Ashouri
  • Farrokh Tirgari 2
  • Mohammad Javad Kharazi Fard 3
  • Zeinab Jafari 4
چکیده [English]

Background and Objective: Adenoid cystic carcinoma (ACC) and polymorphous low grade adenocarcinoma (PLGA) originate from ductal and myoepithelial salivary gland cells. They have a similar histologic appearance, but with different clinical behavior, treatment and prognosis. CD117 is a tyrosine kinase that is expressed by melanocytes, mastocytes and germinal cells. Our knowledge about its expression in both mentioned tumors is controversial. Evaluation of the accuracy of CD117 in histopathologic differentiation of ACC and PLGA.  Materials and Methods: The study protocol was descriptive-analytical. The histopathologic records of ACC and PLGA tumors were obtained from pathology Dept., Cancer Institute and Central pathology Dept. of Imam Khomini hospital. 15 ACC and 5 PLGA were entered the study. The formalin–fixed paraffinized blocks were examined immunohistochemically for CD117 expression. The mean LI for ACC and PLGA tumors were obtained. t test was used for statistical analysis. p < 0.05 was considered significant.  Results: The LI mean was 71.20 ± 27.45 and 35.37±36.43 in ACC and PLGA groups respectively. The CD117 expression was statistically significant (p= 0.031). The Cut-off point = 73 with 80% sensitivity and 53% specificity was proper.  Conclusion: CD117 is a significant immunohistochemical marker for histopathologic differentiation of ACC from PLGA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adenoid cystic carcinoma
  • Polymorphouse low grade adenocarcinoma
  • CD117 )C-