اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، کالری دریافتی و انرژی مصرفی در مردان سالم

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

2 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

 مقدمه و هدف: کنترل اشتها بر دریافت کالری و چاقی تأثیرگذار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی آثار یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر اشتها، کالری دریافتی و انرژی مصرفی در مردان سالم است.  مواد و روش‌ها: طرح پژوهش متقاطع بود که با همکاری سیزده نفر از کارمندان مرد دانشگاه در سه حالت کنترل، ورزش مقاومتی متوسط (با شدت 70 تا 75 درصد یک تکرار بیشینه) و ورزش مقاومتی سنگین (با شدت 80 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه) و در هشت حرکت با سه نوبت ده تکراری به مدت نود دقیقه انجام شد. تغذیه افراد در روز تمرین و روز قبل از آن مشابه بود. اشتهای افراد در قبل، بلافاصله بعد، سه و نه ساعت پس از ورزش مقاومتی با بهره­گیری از پرسشنامه اشتها و با مقیاس (VAS) اندازه­گیری شد؛ همچنین کالری دریافتی و انرژی مصرفی در روز ورزش و روزهای قبل و بعد ورزش مقاومتی با استفاده از پرسشنامه کالری دریافتی و انرژی مصرفی اندازه­گیری گردید. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر در سطح معناداری 05/0 P < استفاده شد. نتایج: پس از بررسی نتایج، تغییری معنادار در اشتهای افراد در اثر ورزش مقاومتی مشاهده نشد. کالری دریافتی در هر سه گروه در روز ورزش نسبت به روز قبل از ورزش افزایش و روز بعد از ورزش نسبت به روز ورزش کاهش داشت. انرژی مصرفی در روز ورزش نسبت به روزهای قبل و بعد از آن در گروه‌های ورزش مقاومتی افزایش­یافت. نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان­داد که یک جلسه ورزش مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها تأثیری معنادار نداشت و افزایش انرژی مصرفی را در روز ورزش به دلیل انجام فعالیت قدرتی نسبت به روزهای قبل و بعد از آن باعث­شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of one session moderate and heavy resistance exercise on the appetite, food intake and energy expenditure in healthy men

نویسندگان [English]

  • Hadi Yarahmadi 1
  • Mohammadreza Hamedinia 1
  • Amirhossein Haghighi 1
  • Alioakbar Jahandide 2
  • Zohreh Taher 2
چکیده [English]

Background and Objective: Appetite control affects food intake and obesity. The purpose of the present study was to evaluate the effects of moderate and heavy resistance exercise on appetite, food intake and energy expenditure in healthy men.  Materials and Methods: A cross-over research design was used and the study was performed on a population of 13 male volunteers from employees of Sabzevar University in 3 group containing control, moderate resistance exercise (70-75% of one repetition maximum) and heavy resistance exercise (80-85% of one repetition maximum) groups within 90 minutes and including 8 types of movement with 3 sets and 10 repetition. The food given to men before and on the day of the exercises was similar. The appetite was recorded by appetite questionnaire and norm (VAS( before, immediately after exercise, and 3 and 9 hours after the exercise protocol. Food intake and energy expenditure was recorded by food intake and energy expenditure questionnaire before and on the day of the exercises. Data was analyzed using repeated measure ANOVA with a significant level of p < 0.05.  Results: Having the results collected, there were no significant changes in appetite and in the effects of moderate and heavy resistance exercise. Calorie intake showed an increase on protocol day rather than the previous day of protocol and immediately after protocol day returned to level of previous day of protocol. Energy expenditure showed an increase on protocol day rather than the previous day of protocol and immediately after protocol day in resistance exercise groups.  Conclusion: The results of the study indicate that one session moderate and heavy resistance exercise had no significant effects on appetite due to imbalance in significant negative energy and due increase energy expenditure on protocol day rather than the previous day of protocol.                                                                                            

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appetite
  • Calorie intake
  • Energy expenditure
  • Moderate and heavy resistance exercise