مقایسه سطح آدرنومدولین ادرار در کودکان مبتلا به پیلونفریت حاد و کودکان سالم

نویسندگان

1 گروه نفرولوژی اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،بیمارستان مفید،بخش تحقیقات عفونی کودکان

2 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، بیمارستان مفید

3 گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 گروه عفونی اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

6 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و هدف: آدرنومدولین (AM) نوعی پپتید است که تولید آن در پروسه­های التهابی تحریک­می‌شود؛ این ماده در بسیاری از سلول­های بدن، نظیر سلول­های عضلات صاف عروق، اندوتلیال، فیبروبلاست، میوسیت­های قلبی، سلول­های اپیتلیال و سلول‌های سرطانی تولید شده، در صورت بروز التهاب در سیستم ادراری نیز افزایش­می­یابد. در این مطالعه، مقادیر ادراری AM در ادرار کودکان مبتلا به پیلونفریت با  گروه شاهد مقایسه­شد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مورد شاهدی، 31 کودک مبتلا به پیلونفریت (گروه مورد) و 30 کودک سالم (گروه شاهد) بررسی­شدند. مقادیر ادراری AM افراد تحت مطالعه با استفاده از روش High Performance Liquid Chromatography (HPLC) اندازه­گیری و نتایج به­دست­آمده از دو گروه با یکدیگر مقایسه­شد؛ در نتایج، نسبت آدرنومدولین به کراتینین ادرار ثبت شد؛ همچنین مقادیر آدرنومدولین به کراتینین ادرار در گروه مورد قبل و پس از درمان مقایسه­شدند. نتایج: نسبت آدرنومدولین به کراتینین ادرار در گروه مورد 4/119±3/61 و در گروه شاهد 4/11±26/4 (012/0P=) بود. بعد از درمان پیلونفریت، مقادیر نسبت مذکور در گروه مورد به 9/21±1/13 رسید که نسبت به قبل از درمان، تفاوتی معنی­دار را نشان­داد. ضریب همبستگی AM ادراری و تعداد سلول­های سفید خون 252/0 (171/0P=) بود و همچنین مقادیر AM ادرار در بیمارانی که CRP < sup>+4 داشتند 1748±1896 و در بیماران دارای CRP < /span> منفی 477±391 بود که اختلافی معنی­دار را نشان­می­داد.  نتیجه­گیری: طی پیلونفریت AM ادرار افزایش­می­یابد که می­تواند در تشخیص بیماری کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urinary adrenomedullin level in children with acute pyelonephritis and its comparison with healthy children

نویسندگان [English]

  • mostafa sharifian 1
  • raana esmaeili zand 2
  • seyed ali ziaei 3
  • mitra ahmadi 4
  • abdollah karimi 5
  • masoud dadkhah chimeh 6
چکیده [English]

Background and Objective: Adrenomedullin (AM) is a peptide that its production is stimulated by inflammatory processes. It is produced by different cells like smooth muscle cells, endothelial cells, epithelial cells, cardiac myocytes and oncogenic cells. In this study, we tried to evaluate the urinary AM level in children with acute pyelonephritis in comparison with healthy ones. Materials and Methods: In our case-control based study, we measured AM in 31 patients and 30 matched control by HPLC. The patients had definite pyelonephritis diagnosis based on clinical manifestations, lab data and imaging and the controls had no sign of infection and disease in their history, physical exam and lab data. For eliminating the effect of urine concentration, we compared the urinary AM to creatinine (Cr) ratio between two groups.  Results: Urinary AM to creatinine (Cr) ratio in case group was 61.3 ± 119.4 and 4.26 ± 11.4 in the control group (p=0.012). After treatment, this ratio decreased significantly to 13.1±21.9 in patients. The correlation coefficient between AM and blood WBC was 0.252 (p=0.171) that is not significant and also the correlation coefficient between AM and CRP was significantly positive, as patients with CRP < sup>+4 had a urinary AM level as 1896 ± 1748, in contrast to the patients with CRP – with a level of 391±477. This difference was significant (p=0.008). Conclusion: Urinary AM increased in pyelonephritis and it was in correlation to other inflammatory markers. It seems that urinary AM can be used as a diagnostic tool in pyelonephritis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adrenomedullin
  • Creatinine
  • Pyelonephritis
  • Urine