بینش پشت استفاده از بیومارکرهای IFN-G، IL-2، IL-4 و IL-10به‌عنوان نقاط پایانی جانشین برای ابتلا به بیماری-های پوستی ناشی از مواجهه با گاز خردل

نویسندگان

1 گروه آمار زیستی - دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس- تهران – ایران.

2 گروه آمار زیستی- دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس- تهران – ایران.

چکیده

  مقدمه و هدف: دراین پژوهش هدف آن است که بینش پشت استفاده از بیومارکرهای IL-2 ، IL-4 ، IL-10 و IFN-G به عنوان جانشین های احتمالی ابتلا به بیماری های پوستی ناشی از مواجهه باگازخردل بررسی شود.اگر بتوان بامشاهده یک اثرمعناداردرمان روی جانشین، اثر درمان روی نقطه پایانی بالینی رااستنباط کرد، آنگاه این جانشین میتواندیک جانشین معتبر باشد.     مواد و روش ها: در مطالعه همگروهی تاریخی شامل 328نفر، که235نفرمواجهه داشته با گازخردل از ساکنین سردشت به عنوان گروه مورد و 93نفرازساکنین شهرربط که باگاز خردل مواجهه نداشته به عنوان گروه مورد،سعی شد با استفاده از نسبت خطر، چرایی استفاده از IL-2 ، IL-4 ، IL-10 و IFN-G به عنوان جانشین هایی برای بیماری های پوستی ناشی ازمواجهه با گازخردل بررسی شود.     یافته ها: روش مطالعه همگروهی تاریخی نشان داد، از IL-2 (در سه محیط کشت سرم، میتوژن، میتوژن نیل) و IL-10 (در چهار محیط کشت سرم، میتوژن، میتوژن نیل ونیل)، IL-4 (دردومحیط کشت میتوژن ومیتوژن نیل) می توان به عنوان جانشینی برای وجودعارضه پوستی استفاده کرد، چرا که روند بررسی عدم تأثیرمواجهه با گازخردل روی ابتلا به بیماریهای پوستی با استفاده از ا ین بیومارکرها به نتیجه مشابه انجام همین بررسی توسط وجود یا عدم وجود بیماری پوستی ناشی ازمواجهه با گازخردل به عنوان نقطه پایانی بالینی واقعی، منجر شد. اما بیومارکرهای IL-4 درمحیط کشت سرم و IFN-G ( درهر سه محیط کشت سرم، میتوژن ومیتوژن- نیل) این ویژگی را نداشتند.     نتیجه گیری: با مشاهده IL-2 (در سه سطح)، IL-10 (در چهارسطح) و IL-4 (در دوسطح) می توان عدم تأثیرمواجهه باگازخردل راروی ابتلا به بیماری های پوستی بررسی کرد، بدون این که به مشاهده پیامد اصلی که همان ابتلا به بیماری های پوستی است، نیازی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An insight for using IFN-G, IL-2, IL-4, and IL-10 biomarkers as surrogate endpoints for skin disorders caused by exposure to mustard gas

نویسندگان [English]

  • marjan zare 1
  • soghrat faghihzadeh 2
  • tooba ghazanfari
  • shohre jalaei
چکیده [English]

Background and Objective: Here,it is tried to assess an insight behind using IFN-G,IL-2,IL-4,and IL-10 biomarkers as potential surrogate endpoints for skin diseases caused by exposure to mustard gas. Potentially,a biomarker is a valid surrogate if assessment of the treatment effect based on surrogate endpoint leads to the same result based on true clinical endpoint.  Materials and Methods: In Sardasht-Iran Cohort study including 328 individuals,235 subjects exposed to mustard gas taken from Sardasht as the exposed group and 93 subjects not exposed to mustard gas taken from Rabat,through comparison of related risk ratios,it is tried to assess whether IFN-G,IL-2,IL-4,and IL-10 biomarkers can be offered as potential surrogates for skin disorders caused by exposure to mustard gas. Results: It was found out that IL-2(at three levels of serum,mitogen and mitogen-nill), IL-10 (at four levels of serum,mitogen,mitogen-nill and nill),and IL-4 (at two levels of mitogen and mitogen-nill) can be used as surrogates,because the survey of no exposure effect of mustard gas based on these biomarkers would led to the same conclusion of the same survey based on existence or non-existence of skin disorders as true clinical endpoint. But IL-4 at serum level and IFN-G at three levels do not have this property. Conclusion: Using IL-2 at three levels, IL-10 at four levels and IL-4 at two levels, the study of no exposure effect of mustard gas on skin disorders can be tested without waiting for skin disorders as the true clinical endpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomarker
  • Surrogate endpoint
  • True clinical endpoint
  • Mustard gas
  • Risk ratio