اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی دانه جعفری (Apium petroselinum L.) علیه جدایه‌های بالینی هلیکوباکتر پیلوری در شرایط آزمایشگاهی

نویسنده

چکیده

  مقدمه و هدف: هلیکوباکتر پیلوری باکتری گرم منفی و مارپیچی است که با گاستریت، زخم معده و سرطان معده ارتباط دارد. با توجه به افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در این باکتری، درمان آنتی بیوتیکی همیشه موفق نیست. بنابراین، معرفی منابع جدید برای کمک به درمان و یا پیشگیری از عفونت اهمیت دارد. با توجه به گزارش اثربخشی دانه جعفری بر ناراحتی‌های گوارشی در طب سنتی هدف این مطالعه تعیین فعالیت عصاره متانولی دانه جعفری بر علیه جدایه‌های بالینی هلیکوباکتر پیلوری بود.     مواد و روش‌ها‌: در این مطالعه توصیفی، 37 جدایه هلیکوباکتر پیلوری از نمونه‌های بیوپسی بیماران مراجعه‌کننـــده به بیمارستان 17 شهـریور مشهد در سال 1387 جداسازی و شناسایی شدند. سپس فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی دانه جعفری (که با روش پرکولاسیون آماده شد) با روش انتشـار در آگار روی محیط مولرهینتون آگار حاوی زرده تخم مرغ و مطابق استانداردهای( NCCLS) National Committee for Clinical Laboratory Standards آزمایش شد. همچنین اثر فعالیت عصاره در دمای اتوکلاو و در اسیدیته 5 و 8 بررسی شد.     نتایج: تمامی‌جدایه‌ها به دیسک حاوی 2 میلی گرم عصاره متانولی حساس بودند. میانگین MIC عصاره علیه چهار جدایه حساس‌تر (با قطر‌هاله عدم رشد بیشتر) با روش رقت در آگار µg/ml 729 به دست آمد. عصاره فعالیت خود را در حرارت 121 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه و در pH اسیدی 5 حفظ کرد.     نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، عصاره متانولی دانه جعفری رشد هلیکوباکتر پیلوری را در شرایط آزمایشگاهی مهار می‌کند. فعالیت عصاره در حرارت 121 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه و در pH اسیدی 5 همچنان محفوظ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In vitro anti-bacterial activity of methanolic extract of Apium petroselinum L. seed against clinical isolates of Helicobacter pylori

نویسنده [English]

  • mahboobe nakhaei moghadam
چکیده [English]

Background and Objective: Helicobacter pylori (HP) is a spiral Gram-negative bacterium that associates with gastritis, peptic ulcer and gastric carcinoma. Since antibiotic resistance of HP is increasing and sometimes the cure achieved with antibiotics is not successful, so introduction of new therapeutic agents for treatment or prophylaxis is important. There are some reports about the effects of parsley seed on gastric problems and in this study its anti-bacterial activity was studied against HP clinical isolates.  Materials and Methods: In this descriptive study, 37 clinical isolates of HP were isolated and identified from biopsy specimens of patients referred to 17 Shahrivar Hospital in Mashhad. Growth inhibition effect of percolated methanolic extract of parsley seed was determined by the filter paper disc diffusion method on Mueller-Hinton agar containing egg yolk emulsion (according to the NCCLS recommendation). Also antibacterial activity of the extract was studied after autoclaving and at pH 5 and 8.  Results: All isolates were susceptible to 2 mg of the extract. The minimum inhibitory concentration (MIC) of methanolic extract was 729 µg/ml by agar dilution. Methanolic extract preserved its anti-Helicobacter pylori activity at 121ºC for 20 min and acidic pH~5.  Conclusion: The results showed that methanolic extract of parsley seed inhibited the growth of HP isolates in vitro. The extract had anti- Helicobacter pylori activity after autoclaving at 121ºC for 20 min and acidic pH~5. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helicobacter pylori
  • parsley seed
  • Methanolic extract
  • Antimicrobial activity