بررسی ارتباط کیفیت زندگی و شیوه‌های مقابله با استرس در همسران جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض ریوی گاز خردل شهر تهران سال 1385

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: عوامل شیمیایی جنگی به ویژه گازخردل وعوارض ریوی آن برجانبازان شیمیایی،نگرانی‌های بسیاری را برای خانواده( همسر) به وجود می آوردومی‌توانددرسیر طبیعی سلامتی وکیفیت زندگی جانبازومراقبانش اختلال ایجاد کند.امابکارگیری مهارت‌های مقابله‌ای سودمند می‌تواند برحفظ وارتقاء خوب بودن وکیفیت زندگی‌ آنهامؤثرباشد.بنابراین انجام پژوهشهایی برای بدست آوردن اطلاعاتی درراستای ارتباط به کارگیری شیوه‌های مقابله‌ای سودمندوحفظ وبهبودی کیفیت زندگی این قشرآسیب ‌پذ یرضروری بنظرمی‌رسد.این پژوهش به منظوربررسی کیفیت زندگی وارتباط آن باشیوه‌های مقابله با استرس در همسران جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض ریوی گاز خردل ساکن شهر تهران در سال 1385 انجام شد.     موادوروش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است که روی 100 نفرازهمسران جانبازان شیمیایی درمحدوده سنی60-20سال بامیانگین سنی81/36 سال و به روش نمونه‌گیری مبتنی برهدف وتصادفی صورت گرفته است.ابزارهای مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات، شامل پرسشنامه ویژگی‌های فردی ومقیاس استاندارد کیفیت زندگی مراقبت دهندگان فرل و گرانت ومقیاس شیوه‌های مقابله‌ای هشت حیطه‌ای جالوویس بود که باروش مصاحبه و تکمیل خودایفای پرسشنامه درمحل کار،منزل شخصی واحدهای مورد پژوهش ومراکز بنیاد شهیدو امورایثارگران انجام شد.     نتایج: یافته‌های به دست آمده از آمار توصیفی نشان داد، امتیازات خوب از ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی کیفیت زندگی به ترتیب 19درصد، صفردرصد و 49 درصد بود. همچنین آزمون‌های آماری فیشروکای دو نشان داد، بین امتیازات کسب شده از کیفیت زندگی کلی با برخی مشخصات فردی مانند سطح تحصیلات (02/0 = p )، درصد جانبازی (04/0 = p ) و وضعیت اشتغال (01/0 = p ) ارتباط معنادار آماری وجود داشت. همچنین بیشتر واحدهای مورد پژوهش (76 درصد) دارای امتیازی متوسط (104-53) و مابقی به طور مساوی (12درصد) دارای امتیازات (52-0) و (105 ≤ ) از شیوه‌های مقابله با استرس کل بودند. آزمون‌های آماری فیشروکای دونشان داد، بین امتیازات به دست آمده از شیوه‌های مقابله با استرس کل و کیفیت زندگی کلی با کنترل مشخصات فردی ارتباط معنادار آماری وجود ندارد (05/0 P > ).     نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته‌های فوق، فرضیه پژوهش، تحت عنوان «بین کیفیت زندگی و روش‌های مقابله با استرس در همسران جانبازان شیمیایی، رابطه وجود دارد» تأیید نشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of relationship quality of life and coping skills in spouses of chemical devotees with pulmonary complications due to sulfur mustard in Tehran in 2006

نویسندگان [English]

  • mahboobe safavi
  • mahmood mahmoodi
  • kolsoom akbarnatajbishe
چکیده [English]

Background and Objective: Agents of chemical war, especially sulfur mustard and their pulmonary complications in chemical devotees creates worries for their family (spouse)and have negative impact on well-being and quality of life for chemical devotee and their care-givers. But ,Coping skills can be implemented for maintaining and improving their QOL. Thus ,conductance of studies related to use of coping skills and maintaining and improving of QOL for this damaged group seems necessary.This study was carried out to determine relationship between QOL and coping skills in spouses of chemical devotees involved with pulmonary complications due to sulfur mustard in Tehran (2006). Materials and Methods: This study is a descriptive-analytic research on100 spouses of chemical devotee in an age range of 20-60years with a mean age of 36.81years by random sampling. The instruments of data collection were demographic and standard scale of care-giver's QOL.(Ferrell and Grant) and scale of coping skills (eight domains of Jallowice questionnaires) that carried out for interviewing and self report form in workshop, at their homes and devotees foundation centers. Results: The finding of descriptive statistics showed that good scores for QOL in physical, psychological and social domains are19%,0% and 49% respectively .Statistical tests of Fisher &chi-squared showed a correlation between the educational level (p=2%),devotee percentage(p=4%)and job (p=0.01)with their score QOL.Also,76%of the scores were moderate for coping methods (whole) in participants and the remaining has the same score (12%).Statistical tests of Fisher & chi-square did not show any correlation between the coping skills and QOL with individual characteristics (p>0.05). Conclusion: According to those findings, there was not a correlation between QOL of spouses of chemical devotees and their coping skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • coping skills
  • Spouse of chemical devotee