مقایسه تأثیر تمرینات تحمل وزن و مکمل غذایی کلسیم بر تراکم استخوان‌های ستون فقرات کودکان پیش دبستانی

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: سطح چگالی استخوانی شکل‌گرفته طی دوران کودکی و نوجوانی و میزان بازجذب و از دست دادن مواد معدنی که باعث کاهش چگالی استخوان می‌شود، نقش بارزی در بیماری استئوپروز دارند. از اینرو، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر تمرینات تحمل وزن و مصرف منظم مکمل غذایی کلسیم بر چگالی مواد معدنی استخوان‌های ستون فقرات کودکان بوده است.     مواد و روش‌ها: تعداد 40 نفر از دختران پیش‌دبستانی با رضایت والدین به صورت داوطلبانه انتخاب شده و پس از بررسی میزان دانسیته استخوانی ستون فقرات و میزان مصرف کلسیم در رژیم غذایی معمول، به مدت 6 ماه در چهار گروه همگن تحت برنامه‌ای مداخله‌ای قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرس‌شنامه میزان کلسیم مصرفی ماهانه و دستگاه چگالی سنجی ( DEXA ) استفاده شد که پس جمع آوری اطلاعات لازم برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و t همبسته استفاده شد.     نتایج: نتایج تحقیق نشان داد، تمرینات تحمل وزن (007/0= sig ، 450/5-=t ) و همچنین تمرینات تحمل وزن به همراه مصرف مکمل غذایی کلسیم (00/0= sig ، 291/6-=t ) تأثیر معناداری بر BMD ستون فقرات دارد، در صورتی که بین BMD گروه مصرف مکمل غذایی کلسیم و گروه کنترل در پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معناداری مشاهده نشد. علاوه بر این، بررسی تفاوت‌های بین‌گروهی نشان داد، تفاوت تغییرات به وجود آمده در BMD گروه‌ها در دوره تحقیق معنادار است (003/0= sig و 101/6= F ).     نتیجه‌گیری : این یافته ها نشان‌دهنده اهمیت دوران کودکی و نوجوانی به عنوان سنین حساس زندگی در شکل‌گیری تراکم استخوان‌ها و افزایش جذب مواد معدنی به همراه افزایش تحمل وزن بر روی استخوان‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of weight bearing exercises and calcium supplement on mineral density of vertebral column bones of pre-school children

نویسندگان [English]

  • rasool hemeyattalab
  • Ahmad Nikravan
  • Leyla Rashidi Rostami
چکیده [English]

Background and Objective: Bone density during childhood has an important role in development of osteoporosis. The purpose of this study was to compare the effects of weight bearing exercise and calcium supplements consumption on mineral density of children's vertebral columns bones. Materials and Methods: For this reason, a total 40 pre-elementary girl students (5 to 7 years old) were voluntarily assigned with consult of their parents and assigned in four groups according to mineral density of their vertebral column bones and amount of calcium in the current diet. These children received the intervention program for 6 months. The calcium consumption questionnaire and density evaluation apparatus (DEXA) were used for data collection. Data analysis was performed using one way ANOVA and dependent t-test. Results: The result of data analysis showed that mean differences between pre and post tests was significant in weight bearing exercise (t=5.45, p=0.007), and weight bearing exercise with calcium consumption (t=-6.29, p=0.000) groups but it was not significant in calcium consumption and control groups. Overall, the comparison of BMD scores in groups showed that the differences between groups is significant (F=6.101, p=0.003). Conclusion: These results emphasized the importance of childhood as a sensitive period in formation of dense bones and increased weight bearing ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone mineral density
  • Osteoporosis
  • Weight bearing exercise
  • calcium supplements