ارتباط بین هوش هیجانی و سازوکار‌‌های دفاعی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

2 دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران

4 گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی

چکیده

  مقدمه و هدف: هوش هیجانی به عنوان توانایی مدیریت هیجانات و احساسات، نقش مهمی در زندگی و موفقیت افراد دارد. در این بین سازوکار‌های دفاعی که به صورت ناهشیار صورت می‌گیرند، هیجانات و در نتیجه مدیریت هیجانات را تحت تأثیر قرار داده، سطح هوش هیجانی در افراد را دستخوش تغییر می‌کنند. این مقاله سعی دارد که رابطه بین سازوکار‌های دفاعی و هوش هیجانی را مورد بررسی قرار دهد.             روش کار: برای بررسی رابطه بین سازوکار‌های دفاعی و هوش هیجانی، نمونه‌ای 300 نفری از دانشجویان (153 دختر و 147 پسر) دانشگاه شاهد به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس پرسشنامه سبک دفاعی و مقیاس هوش هیجانی بر روی آزمودنی‌ها اجرا شد. برای تحلیل داده‌‌ها از تحلیل‌های توصیفی، آزمون تی گروه‌های مستقل، همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد.   نتایج: یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که تنها بین سبک‌های دفاعی بالغ و نوروتیک با مؤلفه‌های هوش هیجانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین دو جنس در ابعاد ادراک و تنظیم هیجانات و نمره کلی هوش هیجانی، تفاوت معناداری وجود داشت و دختران در این سه عامل، نمرات بالاتری نسبت به پسران کسب کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در بین دختران فقط سبک دفاعی بالغ پیش‌بینی‌کننده هوش هیجانی و مؤلفه‌هایش بود، در حالی که در پسران، علاوه بر سبک دفاعی بالغ، سبک دفاعی نوروتیک نیز هوش‌هیجانی و مؤلفه‌هایش را پیش‌بینی می‌کرد.   نتیجه‌گیری: به طور کلی، نتایج نشان داد که آن دسته از افراد که از سبک‌های دفاعی بالغ و نوروتیک استفاده می‌کنند،‌ از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Emotional Intelligence and Defense Mechanisms

نویسندگان [English]

 • gholamhossein Ghaedi 1
 • azad Sabeti 2
 • reza rostami 3
 • jamal shams 4
چکیده [English]

  Background : Emotional intelligence as an ability to manage feelings and emotions plays an important role in individual’s life and his or her success. Defense mechanisms occurring unconsciously can influence the emotions and their management and therefore are likely to change the level of individual’s emotional intelligence. The aim of this article was to examine the relation between defense mechanisms and aspects of emotional intelligence.   Materials & Methods : 300 students of Shahed University (147 boys and 153 girls) were included in this study. All students asked to complete Emotional Intelligence scale and Defense Style Questionnaire (DSQ-40). Descriptive analysis, independent samples t test, correlation and multiple regression were used to analysis the data.   Results : Findings revealed that the correlations between mature defense styles and aspects of emotional intelligence and between neurotic defense styles and aspects of emotional intelligence were significant. Significant gender differences were found in emotional Perception, emotional Regulation and total score of emotional intelligence. Results of regression analysis showed that mature defense styles could significantly predict emotional intelligence and its components in girls while mature and neurotic defense styles did that in boys.   Conclusion: In general, individuals who used mature defense styles had higher level of emotional intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional intelligence
 • Emotional regulation
 • Emotional perception
 • Emotional utilization
 • Mature defense style
 • Neurotic defense style
 • Immature defense style