ارتباط عوامل مادری با نگرش مادران درباره تغذیه کودک با شیر مادر

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه شاهد

2 دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

  مقدمه: داشتن نگرش مثبت در باره شیر مادر عاملی است که می‌تواند منجر به انتخاب مادران در تغذیه نمودن کودک با شیر خود شود.   هدف: تعیین ارتباط عوامل مادری با نگرش مادران درباره تغذیه کودک با شیر مادر.   مواد و روش کار: در این بررسی 300 تن از مادران تازه زایمان کرده با وضعیت ترخیص از بیمارستان‌های دانشگاهی دارای زایشگاه در شهر تهران مورد بررسی قرارگرفتند. اطلاعات حاصل از طریق پرسشنامه دو قسمتی مشتمل بر مشخصات مادران و قسمت نگرش‏سنج (بر طبق طیف لیکرت) به دست آمد..                      نتایج : نتایج حاصل نشان داد به طور کلی 77 درصد مادران مورد بررسی نسبت به تغذیه کودک با شیر مادر دارای نگرش مثبت بوده‏اند، ضمنا بیش‌ترین نگرش منفی مربوط به آثار تغذیه با شیر مادر بر مادر (3/42 درصد) و سپس مربوط به آثار تغذیه با شیر مادر بر کودک (9/39 درصد) بوده‌‌است. همچنین مشخص گردید نگرش مادران برحسب درآمد خانواده، شاغل و غیرشاغل بودنء نوع مشاورین، نوع حمایت‌کنندگان تفاوت معنا‏داری نداشته‌‌است (05/0 p> ). در حالی که میانگین نمرات نگرشی مادران برحسب تحصیلات، سن، تعداد فرزندان، دفعات بارداری مشوقین شیردهی، منابع اطلاعاتی، تفاوت معنا‏دار (05/0 p < ) داشته‌‌است.   نتیجه‌‌گیری: تجربه مادر در تغذیه کودک با شیر مادر و سواد از عوامل مهم در نگرش مادران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Mother Factors with Mothers' Attitude about Breast Feeding

نویسندگان [English]

  • nasrin Alaie 1
  • soghrat Faghihzadeh 2
  • soghrat Faghihzadeh 2
  • soghrat Faghihzadeh 2
چکیده [English]

  Background: Having positive attitude about breast feeding is a factor that mothers decide to feed their infants with their own milk. Determination of the relationship among mother factors and attitude about breast feeding.   Materials & Methods : In this survey 300 inpatient mothers, new delivered with discharge status from Tehran city hospitals were assessed. Data was collected by questionnaire. Questionnaire included two parts: the first part was about mother factors and the second part was about mother’s attitude (Likert scale).   Results : Based on obtained results 77% mothers had positive attitude about breast feeding. The most of negative attitude was related to breast feeding effects on mother (42.2%) and then on child (39.9%). Factors like Job, in come, kind of support people and advisors showed no significant with mothers attitude (p>0.05). Mean of mothers Attitude scores with factors of education, age, number of children, gravid times, information sources, encourager showed statistic significant difference (p < 0.05).   Conclusion: Experience of mother about breast feeding and literacy are important factors in mothers' attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast feeding
  • Attitude
  • Mother factors