ارزیابی کارایی ایمپلنت‌های دندانی plus Swiss با استفاده از معیارهای کلینیکی و رادیوگرافیک

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: یکی از انواع ایمپلنت‌های دندانی که در سال‌های اخیر عرضه شده‏، ایمپلنت «سوئیس پلاس»( Swiss plus ) است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی میزان بقای ایمپلنت‌های دندانی سوئیس پلاس و وضعیت سلامت بافت‏های نرم و سخت اطراف آن‌ها با استفاده از شاخص‌های رادیوگرافیک و کلینیکی است.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه مشاهده‌ای توصیفی گذشته نگر، 106 بیمار شامل 59 مرد و 47 زن با محدوده سنی 21 تا 76 سال مورد بررسی کلینیکی و رادیوگرافیک قرار گرفتند. بیماران به ‌وسیله 271 ایمپلنت سوئیس پلاس درمان شدند که 205 ایمپلنت، حمایت‏‏کننده پروتزهای ثابت و 58 ایمپلنت، حمایت‌کننده پروتزهای متحرک بودند. معیارهای کلینیکی و رادیوگرافیک اطراف هر ایمپلنت اندازه‌گیری و ثبت شد. یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و تست‌های آماری توصیفی، شامل محاسبه میانگین، فراوانی نسبی و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند (05/0=  ).   نتایج: میزان موفقیت ایمپلنت سوئیس پلاس تا زمان بارگذاری 8/97 درصد و تا پایان مطالعه 97 درصد بود. معاینات کلینیکی بافت نرم نشان داد که در اطراف هیچ‏کدام از آن‌ها ترشح چرک و فیستول وجود ندارد. در 9/55 درصد ایمپلنت‌ها شاخص پلاک صفر بود. شاخص خون‏ریزی در 66 درصد ایمپلنت‌ها صفر بود. میانگین عمق شیار لثه‌ای 32/2 میلی‌متر بود. میانگین تحلیل استخوان مارژینال 77/0 میلی‌متر بود. تحلیل استخوان لبه‌ای ‌و عمق شیار لثه‌ای ارتباط مستقیم و معنا‌دار داشتند (01/0 p p ).   نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، میزان بقای ایمپلنت‌های دندانی سوئیس پلاس 97 درصد و در محدوده موفقیت سیستم‌های مورد قبول دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effectiveness of Swiss plus Dental Implants Application Based on Clinical and Radiographic Parameters

نویسندگان [English]

  • mansour rismanchian
  • ahmad maghare abed
  • shojaedin shayegh
  • solmaz soleimanpour
چکیده [English]

  Introduction: Swiss plus dental implant is one of the many different implant systems that have been proposed recently. The aim of this study was to evaluate survival rate of Swiss plus dental implants and surrounding soft and hard tissue based clinical and radiographic parameters.   Materials & Methods: In a post perspective observational descriptive study, 106 patients (47 women and 59 men) in age range 21 to 76 year were evaluated clinically and radio graphically. These patients were treated by 271 Swiss plus dental implant which were restored by fixed (205) or removable (58) prosthesis. Clinical and radiographic parameters were measured and recorded around each implant. The data were analyzed by SPSS soft wire and descriptive statistical tests include mean.   Results: Implant survival rate was 97.8% until loading and 97% until end of study. There was no fistula or suppuration around soft tissue in clinical evaluation. The plaque index was 0 in 55.9% of implant. The bleeding index was zero in 66% implants. The mean of probing pocket depth was 2.32 mm. The mean of marginal bone loss was 0.77mm. There was significant correlation between marginal bone loss and probing pocket depth (p < 0.01) such as between marginal bone loss and plaque index.   Conclusion: Within the limitation of this study, survival rate of Swiss plus implants was 97% and was in the range of other successful systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dental implants
  • Survival rate
  • Clinical and radiographic evaluation