بررسی تأثیر توأم صدا و تولوئن بر عملکرد پاسخ شنیداری ساقه مغز خرگوش در فرکانس‌های خالص 250 تا 2000 هرتز

نویسندگان

چکیده

  هدف: این مطالعه به منظور بررسی تأثیر توأم تولوئن در غلظت ppm1000 وتراز فشار صدای تون خالص dBA 100 در فرکانس‌های250 تا 2000 هرتز (8 ساعت در روز، 5 روز در هفته و دو هفته متوالی) و بر عملکرد پاسخ شنیداری ساقه مغز خرگوش انجام شد.   مواد وروش‌ها: این مطالعه به روش تجربی روی 80 سر خرگوش سفید نر نیوزلندی با وزن gr200±1800 در 10 گروه (هر گروه 8 سر، 8 ساعت در روز، 5 روز در هفته و دو هفته متوالی) در مواجهه با تولوئن در غلظت ppm1000 ، توأم صدا و تولوئن (غلظت ppm1000 ) و صدا 100 دسی‌بل با تون خالص در فرکانس‌های مختلف (250،500،1000 و 2000 هرتز) قرار گرفتند. بعد از اتمام مواجهه با صدا شنوایی‌سنجی به روش پتانسیل برانکیخته ساقه مغزی ( ABR ) با محرک تون‏برست در فرکانس‌های 250 تا 8000 هرتز و محرک کلیک در شدت‌های 110و70 دسی‌بل از خرگوش‌ها به‌عمل آمد، و سپس اشکال موجی ABR برای خرگوش‌های در معرض با تولوئن و توأم صدا وتولوئن مورد بررسی قرار گرفت.   یافته‌ها: نتایج بین میانگین مقادیر پارامترهای مورد اندازه‌گیری نشان داد، مواجهه با صدای 500، 1000 و 2000 هرتز باعث اختلاف معنا‌دار (05/0> p ) در عکس‏العمل نسبت به فرکانس 1000-250 هرتز با محرک تون‏برست با شدت 110 دسی‌بل شد. محرک تون‏برست با شدت 70 دسی‌بل در فرکانس‌های 1000-250 هرتز این اختلاف را معنا‌دار (05/0> p ) نشان داد. توأم شدن تولوئن با صدای 500 هرتز باعث شد که زمان تأخیر موج پنج با محرک تون‏برست در فرکانس‌های 1000-250 هرتز برای شدت‌های مختلف قبل و بعد از مواجهه قابل تشخیص نباشد. همچنین زمان تأخیر موج 5 قبل و بعد از مواجهه در فرکانس‌های 2000،4000 و8000 هرتز با حدود اطمینان 95 درصد اختلاف معنا‌دار شد. این آسیب در گروه‌های مواجهه توأم صدا و تولوئن شدید‌تر بود، به نحوی که حتی در شدت بالا در روش پاسخ شنیداری ساقه مغز (( ABR با محرک تون‏برست ( Tone Burst ) در فرکانس‌های 1000-250 هرتز، موج پنج محو و غیرقابل تشخیص می‌گردد.   بحث: این نتایج نشان می‌دهند که مواجهه با حلال تولوئن روی سیستم شنوایی روی فرکانس‌های پایین و میانی نیز تأثیر گذاشته، بر اساس نتایج آزمایش، مواجهه توأم صدا وتولوئن اثر بیش‌تری از مواجهه هر کدام از عوامل به‏‏تنهایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Effects of Inhalated Toluene, Noise and Toluene along with Noise (Frequencies 250-2000 Hz) per Auditory Brain Stem Response (ABR) on Rabbit

نویسندگان [English]

  • ali khavanin
  • yaghoob fatollahi
  • seyed bagher mortazavi
  • ramezan mirzaei
  • anoushirvan kazemnejad
  • mahdi akbari
چکیده [English]

  Introduction: In the present study, was performed to investigate the relationship between toluene(1000 ppm), noise, toluene and toluene along with noise (frequencies 250- 2000 Hz) per auditory Brain Stem response (ABR) on rabbits in which being exposed to this contaminants.   Materials & Methods: Three months old, male adult white New Zealand rabbits (1400-1700 g body weight) were used throughout this study. The groups were divided according to type of exposure summarized as follows: group 1, controls (unexposed) group 2, exposed to toluene(1000 ppm) group 3, noise exposure (100 dB SPL, 250HZ, 8 h/day, 5days/week), 100 dB SPL group 4, toluene (1000 ppm) and noise exposure (250HZ, 8 h/day, 5days/week), group 5, noise exposure (500Hz) group 6 toluene and noise exposure (500HZ), group 7, noise exposure (1000Hz) group 8, toluene and noise exposure (1000HZ) group 9, noise exposure (2000Hz) group 10, toluene and noise exposure (2000HZ). Sound pressure level in the chamber was measured using a Bruel and Kjaer 2231 sound level meter (Denmark) and toluene concentration was measured with gas chromatograph. Rabbits based on their hearing ability were measured by Auditory Brainstem Response (ABR).   Results: A low and mid frequencies (250,500 and 1000Hz) auditory impairment was observed following exposure to toluene alone and noise alone. Toluene followed by noise resulted in a higher threshold at all frequencies. The latencies of V wave (5th wave) increased after treatments.   Conclusion: Exposure of rabbits to only toluene made hearing impairment whereas toluene and noise exposure (100 dB SPL, 250 Hz - 2000Hz, 8 h/day, 5days/week) were worse than hearing impairment .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditory brainstem response
  • Rabbit
  • Toluene
  • Noise