اندازه‌گیری قطر افقی قرنیه نوزادان ایرانی

نویسندگان

چکیده

  سابقه و هدف: قطر افقی قرنیه از فاکتورهای تشخیصی در بعضی از بیماری‌های چشم است. در کتاب‌های مرجع، اندازه قرنیه نرمال را بر اساس اندازه قرنیه نوزادان آمریکایی تعیین کرده‌اند، در حالی که اندازه قطر افقی قرنیه نوزادان نژاد ایرانی ممکن است با نژاد آمریکایی متفاوت باشد. در این صورت، اندازه‌های غیرطبیعی نیز با نوزادان آمریکایی متفاوت خواهد بود. بنابراین برای این‌که بتوانیم بیماری‌های قرنیه، به‌ویژه گلوکوم مادرزادی ( Congenital Glaucoma ) را که دارای قرنیه بزرگ‌تر از نرمال بوده و اهمیت زیادی از نظر تشخیص به‏‏موقع و درمان زودرس دارد، تشخیص دهیم. نیاز به اندازه نرمال قطر افقی قرنیه در نوزادان ایرانی داریم. لذا این مطالعه به منظور تعیین اندازه قطر افقی طبیعی قرنیه در نوزادان ایرانی طراحی گردید.   روش کار: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی مقطعی، اندازه قطر افقی قرنیه چشم‌های 170 نوزاد یک روزه رسیده ایرانی متولد شده در بیمارستان‌های شهید مصطفی‌خمینی(ره) و حضرت زینب(س) به وسیله خط‌کش و دوربین دیجیتالی اندازه‌گیری شد. همچنین برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و تست‌های آماری «تی» و ضریب همبستگی اسپیرمن ( Spearman ) استفاده شد.   یافته‌ها: در این مطالعه، قطر افقی قرنیه 170 نوزاد (340 چشم) مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد 82 نوزاد دختر (2/48 درصد) و 88 نوزاد پسر (8/51 درصد) بودند.   در نتایج به‌دست آمده، میانگین قطر افقی قرنیه نوزادان 44/0 ± 79/9 میلی‌متر است که بین قطر افقی قرنیه چشم چپ و راست، اختلاف معنا‌داری (45/0 p =) وجود نداشت. در این بررسی همچنین بین قطر افقی قرنیه و سن بارداری‌ مادر (001/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Horizontal Corneal Diameter in Iranian Newborns

نویسندگان [English]

  • hassan ghasemi
  • fatemeh hajebrahim tehrani
  • zahra joshaghan
  • hojat madarshahi
  • farid zaeri
چکیده [English]

  Introduction : Horizontal corneal diameter is one of the diagnostic factors in some ophthalmic diseases. At present American Newborn horizontal corneal diameter is considered as our normal value in Iranian ones, while it may be quite different in Iranian newborns. Early diagnosis is critical in some ophthalmic diseases such as congenital glaucoma and awareness of normal corneal diameter is essential to distinguish glaucoma patients as well as microcornea and megalocornea. To diagnose abnormal corneal diameter in Iranian population we should know Iranian normal value. Since horizontal corneal diameters in mature newborns are different from immature ones, we studied corneal diameter in normal Iranian newborns   Materials & Methods: In this cross sectional descriptive analytic study, horizontal corneal diameters of 170 mature newborn eyes were measured with ruler and digital camera in Mustafa Khomeini and Hazrat-e-Zeinab hospitals. The data was analyzed using SPSS statistical software, t-test and Spearman’s correlation coefficient index.   Results: In this study horizontal corneal diameter of 170 one day mature newborn (340 eyes) was evaluated. From these, 48.2% was from females (No: 82) and 51.8% was from males (No: 88).There was no significant difference between right and left eyes (p < 0.45), mean corneal diameter was 9.79±0.44 mm. It has been shown that there was statistical significant and direct correlation between horizontal corneal diameter and gestational age (p < 0.001) as well as birth weight (p < 0.02). On the other hand, There was no statistical significant difference about sex (p < 0.51), height (p < 0.11) and head circumference (p < 0.26).   Conclusion: In this study we measured the Iranian mature newborn horizontal corneal diameter with ruler and digital camera. Of course this is not most exact method to measure the cornea but IOL master and Orbscan are not practical in newborns. In the other hand manual methods are not perfect, such as caliper and so on. In this study we found mean horizontal corneal diameter 9.79 mm that is in the range of American studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horizontal corneal diameter
  • Mature newborn
  • Congenital glaucoma
  • Megalocornea