بررسی نظر دانشجویان دانشگاه‌های تهران در مورد درس جمعیت‌شناسی و تنظیم خانواده

نویسندگان

چکیده

  مقدمه: ایران در حال حاضر هجدهمین کشور پر جمعیت جهان است. میزان باروری کلی در ایران با از سرگیری فعالیت‌های مرتبط با کنترل موالید و عوامل تأثیرگذار دیگر به حدود 2 فرزند رسیده‏‏است. از این عوامل تأثیرگذارمی‌توان به قانون تنظیم خانواده اشاره کرد که در ماده دوم آن، واحدی درسی به نام جمعیت‌شناسی و تنظیم خانواده ایجاد گردید، هدف از این مطالعه، بررسی نظر دانشجویان در خصوص این واحد درسی است تا در برنامه‌ریزی‌های آموزشی از نتایج آن استفاده گردد.   روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی ( Cross Sectional ) بود که در دانشگاه‌های شاهد، تهران، شهید بهشتی و آزاد اسلامی تهران صورت پذیرفت. ملاک ورود به مطالعه، گذراندن این واحد درسی و تمایل شرکت در مطالعه بود که طی آن 1000 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های فوق مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن طی یک مطالعه مقدماتی و با نظر افراد صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفته بود. داده‌ها با کمک نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های کای دو، من‏‏ویتنی و سایر آزمون‌های مرتبط مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.   نتایج: میانگین سنی دانشجویان 32/23 سال با انحراف معیار 45/2 بود. 4/64 درصد دانشجویان، زن و مابقی مرد بودند. مبحث درسی تنظیم خانواده در 70 درصد موارد برای دانشجویان ارائه می‏‏گردید که بیش از نیمی از دانشجویان از تعداد واحد‌های این درس رضایت داشتند. 3/85 درصد افراد معتقد به لزوم ارائه این درس بودند. از دید دانشجویان، بهترین زمان ارائه این درس سال آخر تحصیل بود. در تحلیل صورت پذیرفته بین جنسیت با زمان و لزوم ارائه این واحد درسی، ارتباط معنا‌داری وجود داشت(05/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

View Point of Students about Population and Family Planning Course in Tehran Universities

نویسندگان [English]

  • ali davati
  • farhad jafari
چکیده [English]

  Introduction: Iran is one of the populous countries of the world. As united nation estimated Iran is the 18th population country the world. In Iran total fertility rate was increased from 5.9 children during years 54 to 56 to 6.3 children in years 63 to 68. After establishing different activities toward birth control and family planning from 1368 and other effective factors fertility rate showed a decreasing pattern and reached almost 2 children. Among all these effective factors we could mention family planning, though Ministries of Health and Science and researches are responsible to create a course named knowing different population and family planning. The aim of this study was analyzing student’s idea toward this new course, so we could use its results in training programs.   Materials & Methods: This project was a Cross-Sectional study that was done in Shahed, Tehran, Shahid Beheshti and Islamic Azad universities. The include criteria was passing this course and 1000 students from universities participated in the study, and their opinion which was gathered by questionnaire obviously revealed that all believed in taking this course. Data were analyzed by SPSS software .   Results: The mean age was 23.32±2.45. About 64.4% of the students were female and the rest were male. The course of family planning has been presenting in 70% for students and more than 50% were satisfied. From the students, 85.3% believed in presenting that particular course. From students point of view the best time for presenting this course was the last year of study. Significant relationship (p < 0.05) were found between sex, time and need of presenting of this course .   Conclusion: Universities have been accepted as places to train family planning courses and based on this study students agreed with that. Now day’s problems toward presenting this course have been solved. Although it seems some obligated subjects are not explained in this book so it will be more useful if they could postponed this course to the last year. Science there is no similar studies in this area. We hope this study would be as a guide for authors and present as a hypothesis for other studies .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family planning
  • University
  • Population