مقایسه اثر داروی سلژیلین و فرآورده گیاهی SIM2 در حفظ سلول‌های عصبی

نویسندگان

چکیده

  هدف: مقایسه‌ای بین اثر ضد آپوپتوزی داروی سلژیلین( selegiline ) و فرآورده گیاهی SIM2   مواد و روش‌ها: در این پژوهش، ابتدا عصب سیاتیک نوزادان سه روزه موش صحرایی از نژاد اسپراگوداولی در ناحیه میانی ران در سمت چپ قطع گردید و حیوانات در سه گروه: 1) درمان شده با داروی سلژیلین، 2) درمان شده با فرآورده گیاهی SIM2 ، و 3) کنترل یا بدون درمان قرار گرفتند. سپس سعی شد تا اثر درمانی ضد آپوپتوزی داروی تجویز شده سلژیلین و فرآورده گیاهی SIM2 در حفظ و بقای سلول‌های حرکتی اعصاب محیطی (سیاتیک) قطع شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. پس از گذشت 21 روز از قطع عصب و تجویز روزانه داخل صفاقی سلژیلین mg/kg 5/2 ، فرآورده گیاهی SIM2 در گروه‌های تحت‌درمان و سرم فیزیولوژی 9/0 درصد در گروه کنترل، حیوانات به روش ترنس کاردیاک پرفیوژن کشته شدند و شمارش کلی سلول‌های عصبی حرکتی در شاخ‌های شکمی نخاع در سمتی که عصب حرکتی سیاتیک قطع شده و سمتی که عصب سیاتیک سالم است، در تمام نمونه‌ها انجام گرفت. درصد کاهش سلول‌های عصبی حرکتی نخاع در سمتی که عصب محیطی سیاتیک قطع شده نسبت به سمت سالم محاسبه شد و در بررسی فرا ساختاری سلول‌های عصبی حرکتی نخاع، تغییراتی حاکی از آپوپتوز سلول مشخص شد.   یافته‌ها: از نتایج تحقیق چنین به نظر می‌رسد که کم‌ترین درصد کاهش سلول‌های عصبی حرکتی پس از انجام آکسوتومی در گروهی است که فرآورده گیاهی SIM2 را دریافت کرده و بیش‌ترین کاهش سلول‌های عصبی حرکتی در گروهی است که سرم فیزیولوژی دریافت کرده‌است. تغییرات فرا ساختمانی میتوکندری‌های سلول عصبی حرکتی در هنگام مرگ سلولی، مشابه با تغییرات این ارگانل در هنگام واکنش کروماتولیتیک است و این تغییرات در گروهی که فرآورده گیاهی SIM2 را دریافت کرده‌اند کم‌تر است. همچنین کاهش این تغییرات در گروه‌هایی که فرآورده گیاهی SIM2 را دریافت کرده‌اند نسبت به گروهی که داروی سلژیلین دریافت کرده مشخص شد.   نتیجه‌گیری: تأثیر فرآورده گیاهی SIM2 در حفظ و نگهداری سلول عصبی حرکتی به دنبال قطع عصب سیاتیک بیش‌تر از داروی سلژیلین است و این تفاوت، معنا‌دار است. از آن‌جا که تا کنون از جنبه بالینی مطالعات مشخصی جهت روشن شدن سازوکار‌های مرتبط به دنبال استفاده از فرآورده گیاهی SIM2 و داروی سلژیلین انجام نشده‏‏است، بررسی آثار درازمدت این مواد در دوز‌های مختلف پیشنهاد می‌گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between Selegiline Drug and Herbal Product of SIM-2 in Neural Cells Protection

نویسندگان [English]

  • marjan heshmati
  • hesam amini
  • alireza azizzadeh delshad
چکیده [English]

  Introduction : The aim of this study was to compare the neuroprotective effect of selegiline drug and herbal product of SIM-2.   Materials & Methods: The left sciatic nerves of new born rats were axotomized in the middle of thigh, then they were divided to 3 groups, depend on the type of treatment as follow: 1) treated with selegiline, 2) treated with SIM-2, 3) injected by normal saline as control. Injections were continued for 21 days. After this period they were sacricified by transcardiac perfusion and Spinal cord was prepared for microscopic study. Total motoneurons counts were done in anterior horn of spinal cord and motoneurons reduction were calculated. Apoptosis in this neuron were studied by ultrastructure technique.   Results: Motoneurons reduction was decreased in the group which were treated with SIM-2 and increased in the control group. The ultrastructural study of mitochondria shows changes known as cromatolysis in two groups which were treated with selegiline and normal saline.   Conclusion: Neuroprotective effect of SIM-2 is more than selegiline and farther more studies is necessary to recognize this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selegiline
  • Sciatic nerve axotomy
  • Apoptosis