نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: نارسایی قلبی یک سندرم بالینی است که با افزایش سن شیوع آن افزایش می‌یابد و از آن‌جا که تغییرات ایجاد شده در ECG و الکترولیت‌ها بسیار وسیع وغیر اختصاصی و گاه غیرمرتبط با این بیماری بوده و ابزارهای متعددی نیز برای تشخیص آن به‌کار می‌رود، بر آن شدیم تا با این مطالعه راهی برای تشخیص به موقع این تغییرات بیابیم.   مواد و روش‌ها: این مطالعه گذشته‌نگر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و اطلاعات مربوط به مبتلایان نارسایی قلبی جبران نشده با Ejection Fraction کم‌تر از 40 درصد بستری در در یکی از بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران از سال 82 تا 84 با بررسی یافته‌های مربوط به ECG (حداقل 3 نوبت) و نیز آنزیم‌های قلبی و قند خون و الکترولیت‌های سرم موجود در پرونده‌های آنان به‌ دست آمده‌‌است. سپس اطلاعات در برنامه نرم‌افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   نتایج: از بین 157 بیمار مورد بررسی 8/54 درصد مرد و 2/45 درصد زن بودند. میانگین سنی افراد 10 ± 69/69 سال بود. میانه EF30 و دامنه تغییرات آن 30 بود. 42 درصد ضربان قلب طبیعی (100-60) داشتند. یافته‌های غیرطبیعی ECG در این افراد شامل: سینوس تاکیکاردی در 6/30 درصد وجود داشت. Heart Rate variability در 1/93 درصد پایین (غیرطبیعی) بود که بین آن و میزان EF ارتباط معنادار برقرار نبود (153/0> p) 7/77 درصد، QT افزایش یافته داشتند.که بین این میزان و EF رابطه معنادار برقرار بود (05/0> p ). بزرگی دهلیز چپ در 58 درصد و بزرگی بطن چپ در 3/50 درصد و انحراف محور به چپ در 6/30 درصد وجود داشت که بین هیچ یک از این مقادیر و EF رابطه معنادار برقرار نبود. 7 درصد کاهش ولتاژ داشتند که با میزان EF رابطه معنادار داشت (029/0> p ). در 5/25 درصد progression poor –R و در 35 درصد موج Q وجود داشت که با میزان EF رابطه معنادار نداشت. در 79 درصد تغییرات ST-T وجود داشت که با میزان EF رابطه معنادار داشت (009/0> p ). بلوک قلبی درجه 1 در 8/26 درصد و درجه 2 در 3/1 درصد وریتم AF در 6/16 درصد وجود داشت که با میزان EF رابطه معنادار نداشتند. PVC در 4/20 درصد وجود داشت و با میزان EF رابطه معنادار داشت (008/0> p ). بلوک شاخه چپ در 9/15 درصد وجود داشت و رابطه معنادار با میزان EF داشت (001/0> p). LDH در 1/59 درصد CPK در 9 درصد و CK-MB در 3/19 درصد موارد افزایش یافته بود. 2/44 درصد بیماران اولین نمونه قند خون ناشتا غیرطبیعی در زمان بستری داشتند. مقادیر غیرطبیعی سدیم در 6/20 درصد و پتاسیم در 7/15 درصد وجود داشت.   نتیجه‌گیری: در حجم قابل توجهی از مبتلایان نارسایی قلبی تغییرات مختلف ECG مانند: بزرگی دهلیز و بطن چپ، تغییرات ST-T ، سینوس تاکیکاردی و... مشاهده شد که با توجه به معنادار بودن برخی از این تغییرات با میزان EF ، به نظر می‌رسد توجه کافی از سوی پزشکان می‌تواند در تشخیص به موقع و تعیین پیش‌آگهی این بیماران مفید باشد.