تعیین نیازهای درمانی پریودنتال (شاخص (CPITN افراد عقب‌مانده ذهنی مقیم در مراکز بهزیستی

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: بیش از 300 میلیون نفر عقب‌مانده ذهنی در سراسر جهان وجود دارد و یکی از چالش‌های نظام سلامت در هر جامعه، بهبود وضعیت بهداشت دهان و دندان این کودکان است. این مطالعه با هدف تعیین نیازهای درمانی پریودنتال در مراکز بهزیستی تبریز انجام گرفته‌است.   مواد و روش‌ها: در این بررسی 386 نفر عقب‌مانده ذهنی 22-4 سال، مقیم مراکز بهزیستی تبریز مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 191 (5/49 درصد) نفر پسر و 195 (5/50 درصد) نفر دختر بودند. با مراجعه به پرونده این بیماران، بهره هوشی و شدت ناتوانی جسمی آنان تعیین شد و سپس بر اساس ایندکس CPITN نیاز‌های درمانی پریودنتال آنان تعیین گردید. از آزمون «تی» برای مقایسه میانگین‌ها و از آزمون «مجذور کای» و «من-ویتنی» برای بررسی ارتباط متغیرهای کیفی استفاده گردید.   نتایج: میانگین سنی بیماران پسر 09/3 12/13 سال و میانگین سنی بیماران دختر 56/3 8/13 سال بود که تفاوت معناداری نداشت (05/0= p>). 120 نفر دارای عقب‌ماندگی شدید، 215 نفر دارای عقب‌ماندگی متوسط و 51 نفر دارای عقب‌ماندگی خفیف بودند. رابطه معناداری بین بهره هوشی بیماران و کد وضعیت پریودنتالی و نیازهای درمانی پریودنتال آنان وجود داشت (05/0> p ). نیار درمانی در 87 نفر از بیماران TN0 ، در 113 نفر از بیماران TN1 ، در 144 نفر از بیماران TN2 و در 42 نفر از بیماران TN3 بود.   نتیجه‌گیری: شدت عقب‌ماندگی ذهنی وناتوانی جسمی در این بیماران، رابطه مستقیمی با کد وضعیت پریودنتالی و نیاز درمانی پریودنتال آن‌ها داشت.

عنوان مقاله [English]

Determination of Periodontal Treatment Needs (CPITN Index) in Instituonalized Mentally Retarded Patients of Tabriz Institutes

نویسندگان [English]

  • naser asl aminabadi
  • adileh shirmohammadi
چکیده [English]

  Background & Objective : There are over 3 million mental retarded all over the world. So that promotion of oral and dental health of these patients is one of the major challenges in every society. This study was conducted to determine the periodontal treatment needs for these patients in Tabriz institutes.   Materials & Methods : Three hundred and eighty six mental retarded patients between 4 to 22 years old residing in Tabriz institute were selected (191 male and 195 female). Disability severity and intelligence quotient (IQ) were evaluated regarding the history of the periodontal needs were amended by CPITN index. T-test, chi-square and Mann-Whitney test were used for data analysis.   Results: Difference of Mean between male and female was not statistically significant (p>0.05). Absolute distributions of sever, moderate and mild retardation 120, 215, 51. Relationship between IQ and periodontal need score WAS statistically significant (p < 0.05). Treatments need score for 87 samples were TN0 and for 113 samples was TN1. 144 samples had score and rest of the sample had TN3 score.   Conclusion : Severity of mental retardation and disability in these patients has direct significant correlation with periodontal state and treatment needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental retardation
  • Periodontal
  • Treatment
  • CPITN