اثر محدودیت غذایی کوتاه مدت و میانه مدت بر پاسخ انقباضی آئورت سینه‌ای موش سفید بزرگ نر

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: محدودیت غذایی دارای اثر حفاظتی بر علیه مواد آسیب رسان است و می‌تواند از بروز بیماری‌های قلبی عروقی جلوگیری کند. در بررسی حاضر اثر محدودیت غذایی بر پاسخگویی انقباضی آئورت سینه‌ای موش صحرایی نر با استفاده از بساط بافت ایزوله مورد بررسی قرار گرفت.   مواد و روش‌ها: موش‌های سفید بزرگ نر نژاد ویستار به یک گروه کنترل و سه گروه تجربی تقسیم شدند. گروه کنترل به مدت 6 هفته از رژیم غذایی عادی استفاده کرد. در مورد گروه تجربی 1، میزان غذا به حد یک سوم تا پایان کار رسانده شد و در کنار سایر موش‌ها نگهداری شد. در مورد گروه تجربی 2، مشابه قبل بوده و در یک محیط ایزوله قرار گرفتند. در مورد گروه تجربی 3 نیز به مدت 2 هفته به میزان یک سوم غذا دریافت کرده و سپس رژیم غذایی طبیعی تا پایان کار دریافت کردند. در پایان کار، پاسخ انقباضی حلقه‌های آئورتی به نورآدرنالین و کلرور پتاسیم . ثبت شد.   نتایج: به‌دنبال اعمال محدودیت غذایی 2 هفته‌ای، حداکثر پاسخ انقباضی آئورت برای کلرور پتاسیم و نورآدرنالین تفاوت معناداری نسبت به گروه کنترل نشان نداد و اعمال محدودیت کامل و ایزوله و یا داشتن چنین محدودیتی بدون ایزوله کردن موجب افزایش معنادار پاسخگویی آئورت به کلرور پتاسیم و نورآدرنالین در مقایسه با گروه کنترل گردید (به ترتیب 041/0 p =و 027/0 p =).   نتیجه‌گیری: اعمال محدودیت غذایی کوتاه مدت حداکثر پاسخ انقباضی آئورت سینه‌ای را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و اعمال محدودیت میانه مدت صرفنظر از ماهیت آن موجب افزایش معنادار پاسخگویی آئورت سینه‌ای به کلرور پتاسیم و نورآدرنالین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Short-Term and Subchronic Food Restriction on the Contractile Reactivity of Thoracic Aorta from Male Rats

نویسندگان [English]

  • mohammadreza vaezmahdavi
  • mehrdad roghani
  • tourandokht balouchmojarad
  • reihaneh taati
چکیده [English]

  Background & Objective : Food restriction has a protective effect against damaging agents and prevents cardiovascular disorders. This study was conducted to evaluate the effect of food restriction on contractile reactivity of male rats using isolated tissue setup.  Materials & Methods: Male Wistar rats were randomly divided into one control and three experimental groups. Control group received normal rat regimen for 6 weeks. The group with full restriction and non-isolation received 1/3 of the food regimen. The group with full restriction and isolation received 1/3 of the food regimen. The experimental group with two-week food restriction and non-isolation received 1/3 of the food regimen only for two weeks. After 6 weeks, contractile reactivity of aortic rings to KCl and noreadrenaline was determined.  Results: Although two-weeks food restriction did not produce any significant change in aortic contractile response to KCl and noreadrenaline as compared to control group, but full restriction with or without isolation increased this response relative to control group (p=0.041 and p=0.027, respectively).  Conclusion: Short-term food restriction did not have any significant effect on maximum contractile response and subchronic restriction can increase this response to KCl and noreadrenaline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inequality
  • Food restriction
  • Cardiovascular disorders
  • Thoracic aorta
  • Vascular reactivity