روش سریع و مؤثر ترانسفورم‌سازی باکتری اشریشیاکلی

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: ترانسفورم‌سازی مولکولی سلول‌های باکتری، نقشی محوری را در روش‌های کلون‌سازی مولکولی ایفا می‌کند. در حال حاضر عمل ترانسفورم‌سازی به روش شیمیایی و یا به روش شوک الکتریکی (الکتروپوریشن) انجام می‌شود. درصد موفقیت این روش‌ها به میزان تجربه و دقت آزمایش‌کننده ارتباط دارد. بنابراین هر اندازه روش ترانسفورم‌سازی مولکولی کارایی و کیفیت بیش‌تری داشته باشد درصد میزان موفقیت آن روش افزایش خواهد یافت، هدف از تحقیق حاضر طراحی یک روش ساده و سریع برای ترانسفورم‌سازی مولکولی سلول‌های E.coli بود تا ضمن عدم نیاز به ابزارهای گران‌قیمت و اختصاصی واجد کارایی لازم ‌نیز باشد.   مواد و روش‌ها: در روش ابدایی ما بعد از آماده‌سازی رسوب سلول باکتریایی، آن را با محلول جدیدی به نام ترانسفورم‌کننده سلول‌های مستعد ( Competent Transformation Solution) (CTS ) مخلوط، پس از اضافه کردن 1 میکرولیتر DNA پلاسمیدی و انکوباسیون در دمای 4 درجه ‌سانتی‌گراد به مدت 30-5 دقیقه به آن گلوکز اضافه ‌شده و در دمای 37 درجه‌ سانتی‌گراد انکوبه گردید، سپس عمل کشت سلول‌ها در پلیت انتخابی LB آگار حاوی 100 میلی‌مولار کلسیم کلراید انجام شد تا پس از انکوباسیون 18 ساعته کلنی‌های مربوط به سلول‌های ترانسفورم شده بر روی پلیت رشد یابند.   نتایج: در این روش مرحله شوک گرمایی حذف شد ضمن این‌که کارایی آن بیش‌تر از انواع روش‌های معمول محاسبه گردید (107 سلول ترانسفورم شده در هر میکروگرم DNA پلاسمیدی).   نتیجه‌گیری: روش حاضر به عنوان یک روش ساده و راحت برای تهیه همزمان سلول‌های مستعد و ترانسفورم‌سازی معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rapid and Efficient Escherichia coli Transformation Method

نویسندگان [English]

  • mohammadreza nejadmoghadam
  • reza hadavi
  • mohammad babashamsi
  • mohammad niakan
چکیده [English]

  Background & Objective: Transformation of plasmid DNA into bacterial competent cells is a key technique for molecular cloning. Transformation can be achieved using either chemical or physical methods, e.g., electroporation. The rate of success in these methods depends on experience and attention to method’s details. Therefore, the higher the efficiency and quality of a transformation method, the more the rate of success in that experience would be. The aim of the present study was to design a simple and rapid molecular transformation method, to achieve the efficiency without the need for special expensive apparatus.   Materials & Methods: In our improved method after preparation of bacterial cell’s pellet, it was resuspended in new Competent/Transformation Solution (CTS) the suspension was mixed with 1 µl (0.1ng) of plasmid DNA and incubated for 5-30 minutes at 4°C. Then 10 µl of 1 M glucose was added to it and cells were grown at 37°C with shaking for 1 hour. After incubation, the cells were spread on selective medium plates containing 100 mM CaCl2 by standard methods.   Results: This method does not necessary to heat shock and it is more efficient than classical transformation methods (107 transformants/µg). Conclusion: Our procedure represents a simple and convenient method for simultaneous Escherichia coli preparation and its transformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformation
  • Competent cells
  • Escherichia coli