بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های فردی در همسران جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض ریوی گاز خردل

نویسندگان

چکیده

  مقدمه: عوامل شیمیایی جنگی به خصوص گازخردل و عوارض ریوی آن بر روی جانبازان شیمیایی که نگرانی‌های بسیاری را برای خانواده به‌ویژه همسر به‌وجود آورده؛ در سیر طبیعی سلامتی و کیفیت زندگی جانباز و همسر مراقبت‌دهنده‌اش اختلال ایجاد می‌کند و لذا انجام پژوهش‌هایی جهت اخذ اطلاعاتی در راستای حفظ و برقراری سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی این قشر آسیب‌پذیر ضروری به نظر می‌رسد.   هدف: این پژوهش به منظور بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های فردی در همسران جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض ریوی گاز خردل شهر تهران در سال 1385 صورت گرفته است.   مواد و روش‌ها: این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی – تحلیلی است که در آن تعداد 100 همسر جانباز شیمیایی در محدوده سنی 60-20 سال با میانگین سنی 81/36 سال به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزارهای مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ویژگی‌های فردی و مقیاس استاندارد کیفیت زندگی مراقبت‌دهندگان (ایجاد شده توسط فرل و گرانت)، به منظور بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی (جسمانی،‌ روانی، اجتماعی- اقتصادی-خانوادگی) بوده است که با روش مصاحبه و تکمیل خود ایفای پرسشنامه در محل کار، منزل شخصی واحدهای مورد پژوهش و مراکز بنیاد شهید و ایثارگران تهران بزرگ انجام شد.   نتایج: نتایج به‌دست آمده از آمار توصیفی نشان داد که کم‌تر از ثلث (19 درصد) واحدهای مورد پژوهش در بعد جسمانی، صفر درصد در بعد روانی و 49 درصد در بعد اجتماعی از امتیازات خوب بهره‌مند بودند. همچنین آزمون‌های آماری فیشروکای دو نشان داد که بین سطح تحصیلات و نمره کل کیفیت زندگی (02/0 < p ) و درصد جانبازی و نمره کل کیفیت زندگی (04/0 < p ) ارتباطی معکوس ولکن بین وضعیت اشتغال و تأثیر مثبت کیفیت زندگی همسران جانبازان شیمیایی ارتباط مستقیمی وجود داشت: (01/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Quality of Life and Its Relationship with some of Individuals' Characteristics in Pulmonary Complications of Sulfur Mustard

نویسندگان [English]

  • mahboobeh safavi
  • mahmood mahmoodi
  • kolsoum akbarnatajbishe
چکیده [English]

  Background : Agents of chemical war specially sulfur mustard and their pulmonary complications of chemical devotees, creating very worries for family specially spouses and have had negative impact on wellbeing and quality of life's spouse of caregiver and chemical devotee. S0, carry out of studies related to spouses of chemical devotees for maintaining and improving for quality of life's them, seem be necessary.  Objective: This study carried out to determine relationship between quality of life and some of individual's characteristics in spouses of chemical devotees involved with pulmonary complications of sulfur mustard in Tehran (2006). Materials & Methods: The study is a descriptive–analytic research that were selected 100 spouses of chemical devotee is restricted by 20-60 years with mean of age in 36/81 years by sampling randomly. The instruments of data collection were included: Demographic, standard scale of caregiver quality of life (created by Ferrell & Grant) questionnaires for assessment of domains in quality of life (Physical, Psychological, Family-Social-Financial), That carried out to way of interviewing and complement of self report form in workshop, their houses and devotees foundation centers. Results: The finding of descriptive statistical was shown that less than one third (19%) of samples in domains of physical, zero percent in domain of psychological and 49% in domain of social have had score quality of life . So, statistical tests (Fisher & chi-squared) were shown an inverse correlation between the educational level (p < 0.02) and percent of devotee (p < 0.04) with their score of quality of life . Also, a direct correlation and positive impact of correlation was observed between job and quality of life of samples (p < 0.01).   Conclusion: According to the upper finding, the research hypothesis, that there is a correlation between quality of life's spouses of chemical devotees with some of individual's characteristics, related to educational level, percent of devotee and job situation job was confirmed, but disproval with other's individual characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Individual characteristics
  • Spouses of chemical devotee