بررسی وضعیت ذخایر آهن و شیوع کم خونی فقر آهن در مبتلایان به بیماری مزمن کلیوی در مراحل پیش از دیالیز (pre-dialysis) و همودیالیز نگهدارنده

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: کم خونی یکی ازعوارض اصلی بیماری مزمن کلیوی ( CKD ) است و علل متعددی دارد. تولید ناکافی اریتروپویتین، علت اصلی کم خونی است و کمبود آهن، عامل مهم دیگر است.هدف این مطالعه بررسی ذخایر آهن و شیوع کم خونی در CKD ، در مراحل pre-dialysis و انجام همودیالیز است.   مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت مقطعی و توصیفی – تحلیلی بر روی90 بیمار مبتلا به CKD (54 بیمار همودیالیزی و 36 بیمار ( pre-dialyzed )) در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران انجام گرفت. هموگلوبین، اشباع ترانسفرین ( TSAT )، فریتین، آهن سرم ( SI )و شاخص‌های گلبول قرمز ( RCI ) جهت بررسی آنمی فقر آهن ( IDA ) اندازه‌گیری شدند. اطلاعات مورد نظر با استفاده از نرم‌افزار SPSS, 16 تجزیه و تحلیل گردیدند.   نتایج: فراوانی آنمی در بیماران همودیالیزی و pre-dialyzed ، 79.6 و 75 درصد بود. IDA در بیماران همودیالیزی و pre-dialyzed در 11.1 و 5.6 درصد موارد وجود داشت و فقر آهن مطلق به ترتیب در 11.1 و 8.3 درصد و فقر آهن عملکردی، در 24.1 و 30.6 درصد موارد مشاهده گردیدند. ارتباط آماری معناداری بین علایم آنمی، علل CKD ، مدت زمان دیالیز و IDA یافت نشد (07/0 p =). فقر آهن عملکردی در هر دو گروه با دریافت اریتروپویتین، رابطه معناداری داشت (001/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Iron Storage Status and Iron Deficiency Anemia in Chronic Kidney Disease Patients in Pre-dialysis and Preserving Hemodialysis Stages

نویسندگان [English]

  • reza afshar
  • hassan taleghani douzdouzani
  • hassan ghasemi
  • souzan sanavi
چکیده [English]

  Background and Objective: Anemia is one of the major disabling consequences in chronic kidney (CKD) disease which has different etiologies .Inadequate production of Erythropoietin (EPO) is the main cause of anemia. Iron shortage is the other important cause. The aim of this study is to evaluate Anemia Prevalence and iron storage in CKD patients in pre-dialysis and hemodialysis stages.   Materials and Methods: This cross-sectional descriptive- analytic study was conducted on 90CKD patients(54 hemodialyzed,36 pre-dialyzed)at Mustafa Khomeini Hospital, Tehran, Iran. Lab data including : serum iron(SI) and ferritin, transferrin saturation(TSAT) and red cell indices(RCI) were measured. All data analysis were carried out using, the SPSS 16.   Results: Frequency of anemia in hemodialyzed and pre-dialyzed patients were 79.6 % and 75 %. Iron deficiency anemia (IDA), absolute and functional iron deficiency were found 11.1 %, 11.1 % and 24.1 %in turn in hemodialyzed and 5.6 %, 8.3 % and 30.6 %in turn in pre-dialyzed patients. There was not significant statistical relationship between CKD causes,hemodialysis duration, anemia symptoms and iron deficiency anemia (P=0.07). TSAT and Hg were higher in patients receiving intravenous iron in comparison with oral iron(P < 0.001).Functional iron deficiency had a meaningful correlation with erythropoietin(EPO) usage in both groups(p < 0.001)   Conclusion: Intravenous iron is preferred for iron deficiency treatment in comparison with oral ones. Red cell distribution width and RCI are not appropriate markers for IDABy themselves. In CKD,serum ferritin and iron (sensitivity 46.34 %, 43.90 %) Are not useful indices to evaluate iron stores precisely, but TSAT (sensitivity 73.17%) seems more reliable.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic kidney disease
  • Ferritin
  • Hemodialysis
  • Iron Deficiency