مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره زردچوبه با آنتی‌بیوتیک‌های منتخب بر باکتری‌های جدا شده از عفونت زخم سوختگی

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف : زخم سوختگی محل مناسبی برای بروز عفونت های مقاوم به درمان است، بنابراین تحقیق در زمینه به دست آوردن داروهای موثر بر این عفونت ضروری به نظر می‌رسد. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی ریزوم زردچوبه بر باکتریهای جدا شده از عفونت زخم سوختگی و مقایسه آن با اثر آنتی بیوتیک های منتخب بوده است .   روش تحقیق : ابتدا از ریزوم گیاه ، عصاره متانولی تهیه گردید. سپس فعالیت ضد باکتریایی آن بر علیه 8 نوع باکتری جدا شده از عفونت زخم سوختگی 100 بیمار ابتدا به روش چاهک و سپس رقتهای متوالی در آگار بررسی شد . همچنین MIC (Minimum Inhibitory Concentration ) عصاره تعیین گردید. اثر آنتی بیوتیکهای منتخب به روش دیسک بررسی و برای مقایسه نتایج ، آزمون آنووای تک متغیره استفاده شد.   نتایج : نتایج نشان داد ، عصاره گیاه بر علیه 80 درصد از Pseudomonas aeruginosa ، 69 درصد از Acinetobacter و بیش از 75 درصد از سه گونه Staphylococcus موثر است. MIC عصاره برای باکتریهای مذکور به ترتیب 95/13 ، 55/14 و 7/3 mg/ml بود، در حالی که اکثر نمونه ها به آنتی بیوتیک ها مقاوم بودند . تفاوت اثر آنتیبیوتیک و گیاه برای تمام آنها ( P < 0/05 ) معنادار بود.   نتیجه گیری : این مطالعه نشان می دهد که عصاره متانولیزردچوبه اثر ضد باکتریایی خوبی بر علیه اغلب باکتریهای جدا شده از عفونت زخم سوختگی دارد. به هر حال ما به مطالعات بیشتری به صورت آزمایشگاهی و بالینی نیاز داریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Antimicrobial Effects of Cucuma Longa extract and selective Antibiotics against bacteria Isolated from Infected burn wounds

نویسندگان [English]

  • mohammadmahdi attarpouryazdi
  • mohammad kamalinejad
  • nasim sadat falvaei kouchak
چکیده [English]

  Background and Objective : Burn wound is a suitable site for the incidence of resistant infections. Thus, the research for finding of effective drugs against this infection is necessary. The purpose of this study was to determine antibacterial activity of methanolic extract of Curcuma longa rhizome against bacteria isolated from burn wound infections and to compare with effects of selected antibiotics.     Materials & Methods: First, a sample of methanolic extract of the plant rhizome was prepared . Then its antibacterial activity against 8 isolates of bacteria from 100 samples of burn wound infection was evaluated by well diffusion and then Agar Serial Dilution method. Also, the MIC (Minimum Inhibitory Concentration) of extract was determined. The effect of selected antibiotics was tested by disk diffusion method. The onava test was used to compare the results.     Results: The results demonstrated that the plant extract had been effected against 80% of Pseudomonas aeruginosa , 69% of Acinetobacter and more than 75% of Staphylococcus species. The MIC of the extract for this bacteria was 13.95,14.55 and 3.7 mg/ml respectively,while they were often resistant to selected antibiotics .There was significant difference between the effects of plant and antibiotics on all of them (P < 0/05).     Conclusion: This study demonstrates that methanolic extract of Curcuma longa have good antibacterial activity against most of bacteria isolated from burn wound infections. However, we need more investigation In vitro and In vivo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curcuma longa
  • Methanolic extract
  • Bum wound bacteria