کیست ادنتوژنیک کلسیفیه همراه با ادنتومای کمپلکس- یک مورد نادر

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف : کیست ادنتوژنیک کلسیفیه (گورلین) ،ضایعه ادنتوژنیک ناشایعی است که در طبقه‌بندی جدید تحت عنوان تومور ادنتوژنیک کلسیفیه سیستیک نامگذاری شد. از آنجا که همراهی آن با ادنتوما ناشایع بوده و اطلاعات کمی در مورد ضایعات ترکیبی وجود دارد، بنابراین یک مورد همراهی کیست ادنتوژنیک کلسیفیه با ادنتومای کمپلکس گزارش شد.   گزارش مورد : بیمار آقای 39 ساله‌ای بود که با شکایت از تورم اندک و بدون درد در ناحیه خلفی سمت چپ فک پایین مراجعه کرد. در بررسی رادیوگرافی، ضایعه رادیولوسنت با نواحی رادیواپک دیده شد. در نمای پاتولوژی اپی‌تلیوم کیست ادنتوژنیک با سلول‌های گوست و ساختار مینا، عاج، سیمان، پالپ مشاهده شد. درمان با انوکلئیشن انجام شد. در پیگیری بیمار در 18 ماه عودی دیده نشد.   نتیجه‌گیری : اگر چه همراهی کیست گورلین با ادنتوما از نظر نمای بالینی و رادیوگرافی پاتوگنومونیک نیست اما در انواع ضایعات ترکیبی کیست گورلین با ادنتوما، اختلاف عمده از نظر ویژگی‌های بالینی و پاتوژنز مشاهده می‌شود که ممکن است مرتبط با سن درگیری باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calcifying Odontogenic Cyst Associated with Complex Odontoma - An Uncommon Case

نویسندگان [English]

  • safoura seifi
  • kamran nosrati
چکیده [English]

  Background & Objective: Calcifying Odontogenic Cyst (COC) (Gorlin) is an uncommon odontogenic lesion. In new classification was named as cystic calcifying odontogenic tumor. Thus, COC which is associated with odontoma is uncommon. There is little information combined lesion, therefore, a case of COC with complex odontomawas reported here.   Case Report: The patient was a 39 year old male which reffered with complaint of swelling without pain in posterior left body of mandible. In radiographic view was seen mixed radiolucent – radoopaque area. In pathologic appearance was found odontogenic epithelium of cyst with ghost cells and enamel, dentin, cementum and pulp. Treatment was done by enucleation. During 18 months of follow up no recurrence was observed.   Conclusion: Althougth COC associated with odontoma is not pathogonomonic in clinical and radiographic views, there are main differences in clinical appearance and pathogenesis which can be attributed to age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcifying odontogenic cyst
  • Odontoma
  • Gorlin cyst
  • Odontogenic tumor