تبیین پدیدارشناختی مفهوم سوءرفتار نسبت به سالمندان

نویسندگان

چکیده

  هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین تئوریک نظرات سالمندان در زمینه مفهوم سوءرفتار نسبت به سالمندان توسط اعضای خانواده انجام گرفته است.   مواد و روش‌ها: این مطالعه با استفاده از روش پدیدارشناسی هرمنیوتیک انجام شد. به این منظور مصاحبه‌های بدون ساختار با 14 سالمند 87-68 ساله ساکن شهر تهران صورت گرفت که در طی آن سالمندان تجربیات خود را در خصوص این پدیده بیان کردند. داده‌های به دست آمده از این مصاحبه‌ها با استفاده از روش پدیدارشناسی ون مانن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   نتایج: 6 مضمون از یافته‌ها استخراج شد که می‌توانند تجربیات سالمندان از پدیده سوءرفتار نسبت به سالمندان توسط اعضای خانواده را به تصویر کشند. این مضامین عبارتند از: مورد غفلت واقع شدن، مورد آزار روان‌شناختی واقع شدن، سلب اختیار، مورد بهره‌کشی مالی واقع شدن، مورد آزار بدنی واقع شدن و طرد شدن.   نتیجه‌گیری: تفسیر تجربیات سالمندان از این پدیده نشان داد که سوءرفتار نسبت به سالمندان توسط اعضای خانواده عبارت است از تحمیل درد و رنج نسبت به شخص سالمند از سوی اعضای خانواده که ممکن است از طریق ارتکاب عملی آزاردهنده یا ترک عملی ضروری به صورت عمدی یا غیرعمدی در یک یا چندین مرتبه در منزل سالمند یا اعضای خانواده رخ دهد. این یافته‌ها در عرصه مراقبت از سالمندان مفاهیم مهمی را مطرح می‌کند و می‌تواند توانایی ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی، درمانی و توانبخشی را برای طراحی ابزارهای اندازه گیری و نیز تشخیص، پیشگیری و مداخلات مراقبتی در خصوص این پدیده افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Meaning of Domestic Elderly Abuse Concept

نویسندگان [English]

  • majideh heravi
  • monireh anousheh
  • mahshid foroughan
  • mohammadtaghi sheikhi
  • ebrahim hadjizadeh
چکیده [English]

  Objective: The purpose of this study was to explore the meaning of domestic elder abuse phenomenon.   Materials & Methods: A qualitative study using hermeneutic phenomenological approach was employed with community dweller elders, five men and nine women (68 to 87 years of age) living in Tehran. In-depth interviews were transcribed verbatim and analyzed using van Manen methods.   Results: The emerged themes were "being neglected", "being psychological ly abused", "curtailment of personal autonomy ", "being financially abused", "being bodily abused" and "abandonment".   Conclusion: The experience of the elderly showed that Domestic Elder Abuse is a pain and suffering inflicted on older people by their family members via the perpetration of an excruciating action or refusal or failure to provide their necessary needs which can include single/ repetitive, intentional/ unintentional actions. Elderly abuse might occur. At his/her own home or the home of a family member with whom the elderly lives. The above findings can help the healthcare providers to define the domestic elderly abuse, to distinguish abuse among elderly, and to develop specific assessment tools for screening domestic elderly abuse and its early detection and prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic Elderly Abuse
  • family
  • Phenomenology