اثر تمرینات مقاومتی بر مقادیر پروتئین واکنشی C و سیستاتین C در دختران چاق

نویسندگان

چکیده

  مقدمه: افزایش شاخص‌های التهابی همراه با چاقی احتمالاً به دلیل ترشح بیشتر سایتوکین‌ها در افراد چاق می باشد. از طرفی تحقیقات نشان می‌دهند فعالیت‌های هوازی به بهبود شرایط التهابی و چاقی کمک می‌کنند، اما اثر تمرینات مقاومتی بر این شاخص‌ها تا حدود زیادی ناشناخته مانده است.   هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات مقاومتی بر پروتئین واکنشی C و سیستاتین C در دختران چاق بود.   مواد و روش‌ها: تعداد 24 نفر با میانگین سنی 30/2 ± 61/21 سال، قد 89/6 ± 159سانتی‌متر، وزن 23/10 ± 68/80 کیلوگرم، شاخص توده بدن 34/3 ± 26/32 کیلوگرم بر مترمربع، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی، تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته، هر هفته چهار جلسه با شدت 70-60 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند. برای بررسی اثر تمرین بر متغیرهای بیوشیمیایی از آزمون t مستقل و برای ارزیابی اثر تمرین بر قدرت عضلانی از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.   نتایج: نتایج نشان داد که تمرین اثر معنی داری بر سیستاتین C (96/0p = و 04/0 t =) و پروتئین واکنشی C (10/0p = و73/1 t =)، وزن (06/0 p = و 03/2 t =)، توده بدون چربی (88/0 p = و 152/0 t =)، درصد چربی بدن (46/0 p = و 75/0 t =)، نداشت، اما سبب افزایش قدرت عضلانی شد.   نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد، هشت هفته تمرین مقاومتی تأثیری بر سطوح پلاسمایی پروتئین واکنشی C و سیستاتین C در دختران چاق نداشت. کافی نبودن شدت و مدت تمرینات از جمله علل احتمالی عدم تأثیر تمرین بر متغیرهای مذکور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Resistance Training on hs-CRP and Cystatin C Concentration in Obese Girls

نویسندگان [English]

  • mahdi hedayati
  • sayedalireza hosseinikakhk
  • tayebeh amiriparsa
  • amirhossein haghighi
  • roya askari
  • maryam chamari
چکیده [English]

  Background: Probably, obesity causing more secretion of cytokines, is associated with increasing inflammatory markers. Although, researches show that physical aerobic prevent the enhancement of inflammatory conditions and obesity. But, The efficacy of resistance training on these markers has not been fully understood.   Objective: The purpose of this study was investigating the effect of resistance training on CRP and Cystatin C in obese girls.   Materials & Methods: 24 volunteer females (mean age: 21.62±2.30, height: 159±6.89 cm, weight: 80.68±10.23 kg and BMI: 32.26±3.34 kg/m2) were randomly selected and divided into two groups. The experimental group performed resistance training for 8 week (4 session per week with the intensity of %60 - %70 1RM. In order to analyse the effect of training on biochemical variables and muscular strengths, independent t-test and repeated meseaure ANOVA were used, respectively.   Results: The findings indicated that training has no significant effect on Cystatin C (p=0.96, t=0.04), CRP levels (p=0.10, t=1.73), weight (p=0.06, t=2.03), lean body mass (p=0.88, t=0.152), body fat percent (p=0.46, t=0.75), but muscular strengths significantly improved. Conclusion: This research showed eight weeks resistance training program has no significant effect on plasma level of Cystatin C and CRP in obese girle. The possible reason for ineffectivness of training on variables is insufficient intensity or duration of training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CRP
  • Cystatin C
  • Resistance training
  • Obesity