کلونینگ و شناسایی ژنGRA4 توکسوپلاسما گونده‌ای سویه RH در پلاسمید یوکاریوت بیانی pcDNA3

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه و هدف: توکسوپلاسموزیس به‌وسیله یک انگل تک‌یاخته داخل سلولی (توکسوپلاسما گونده‌ای) ایجاد می‌شود و در سراسر جهان گسترش دارد. این بیماری دارای اهمیت عمده پزشکی و دامپزشکی است و عامل بیماری مادرزادی در انسان و حیوانات اهلی است. علاوه بر این، به‌تازگی به‌دلیل آنسفالیت در افراد ایدزی به اهمیت آن افزوده شده است. به همین دلیل تهیه یک واکسن مؤثر علیه توکسوپلاسما یک هدف مهم در جهان است. آنتی‌ژن‌ گرانولی 4 (GRA4) به‌عنوان یک آنتی‌ژن عمده توکسوپلاسما گونده‌ای شناخته شده است. از این‌رو، به‌عنوان یک کاندیدا برای تهیه واکسن ملاحظه شده است. آنتی‌ژن‌ گرانولی 4 از برادی‌زوئیت‌ها و تاکی‌زوئیت‌ها ترشح می‌شود. این ژن به‌صورت کپی تک و فاقد اینترون است. هدف از این تحقیق، تهیه پلاسمید نوترکیب حاوی ژن GRA4 است که بتوان از آن به عنوان DNA واکسن استفاده کرد.
مواد و روش کار: در این تحقیق ژن GRA4 پس از تکثیر به روش PCR در پلاسمید pTZ57R کلون شد. سپس در باکتری اشرشیاکلی سوش TG1 ترانسفورم شد. پلاسمید نوترکیب پس از تکثیر از باکتری میزبان استخراج و ژن هدف با استفاده از برش آنزیمی، با آنزیم‌های KpnI و EcoRI از پلاسمید pTZ57Rجدا شد. از طرف دیگر پلاسمید pcDNA3 برای پذیرش قطعه GRA4 و انجام کلونینگ نیز با آنزیم‌های KpnI و EcoRI برش داده شد. GRA4 درون پلاسمید pcDNA3 ساب‌کلون شد و این محصول واکنش اتصال در باکتری‌های فوق ترانسفورم شده و در محیط LB حاوی آمپی‌سیلین کشت داده شدند؛ پلاسمیدهای نوترکیب pcGRA4 به‌وسیله کیت استخراج پلاسمید، از اشرشیاکلی تخلیص شدند.
نتایج: صحت کار با روش‌های PCR و برش آنزیمی به کمک آنزیم‌های اختصاصی فوق با استفاده از الکتروفورز تأیید شده و نتایج نشان داد، قطعه GRA4 در پلاسمید pcDNA3 کلون‌شده است و باند حدود 1058 جفت بازروی ژل آگاروز ایجاد‌شده بود که هم‌اندازه ژن GRA4 توکسوپلاسما گونده‌ای است و تأیید نهایی با استفاده از توالی‌یابی انجام شد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل نشان داد، کلونینگ و ترانسفورم قطعه GRA4 در پلاسمید pcDNA3 با موفقیت انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cloning and Molecular Characterization of Toxoplasma Gondii Granular Antigen 4 Gene Expression Eukaryotic Plasmid pcDNA3

نویسندگان [English]

  • fatemeh ghafarifar 1
  • nahid masebi
  • zohreh sharifi
  • abdolhosein dalimiasl 2
  • hossein vazinigheisar 2
چکیده [English]

  Background and Objective: Toxoplasmosis, caused by an intracellular protozoan parasite, Toxoplasma gondii, is widespread throughout the world. Being a cause of congenital disease and abortion in humans and in domestic animals, the disease is of major medical and veterinary importance. In addition, it has increased importance due to toxoplasma encephalitis in AIDS patients. Therefore, developing a vaccine for toxoplasma is an important goal in the world. GRA4 was known as a major antigen of Toxoplasma gondii. Thus, it is considered as a vaccine candidate. GRA4 was secreted from bradyzoite and tachyzoite. This genome has unique version and without intron.   Materials & Methods: In this study, GRA4was cloned in pTZ57R, afterwards, it was transformed into TG1 strain of E.coli Bacteria. The recombined Plasmid extracted from E.coli bacteria and amplified through PCR technique. Besides, pcDNA3 Plasmid for receiving and coloning of GRA4 segment was digested by KpnI & EcoRI enzymes. GRA4 was subcloned into pcDNA3 and the reaction liggation product was transformed for the above bacteria. The bacteria grew in LB culture with ampicilin . Recombined pcGRA4 plasmids were purified from E.coli by Plasmid extraction kit.   Results: The accuracy correctness was confirmed by using restriction enzymes and PCR methods. GRA4 was cloned into expression eukaryotic plasmid pcDNA3.   Conclusion: The results showed that the cloning and transformation of fragment GRA4 in pcDNA3 was done properly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxoplasma gondii
  • Cloning
  • GRA4
  • pcDNA3