کلیدواژه‌ها = اسطوخودوس
تشدید تشنجات ناشی از انفوزیون وریدی پنتیلن تترازول توسط عصاره آبی ـ الکلی نپتامنتوئیدس در موش کوچک آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 9-20

اژدر حیدری؛ بتول رحمتی؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ فاطمه زائری


اثر عصاره آبی- الکلی بخشهای هوایی گیاه اسطوخودوس بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی نر

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 27-38

بتول رحمتی؛ احمد بیک‌خورمیزی؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ فریبا انصاری