کلیدواژه‌ها = نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده
پیشگویی‌کننده‌های مصرف میوه و سبزی در دانش‌آموزان: کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 35-42

توحید بابازاده؛ محمدحسین تقدیسی؛ زهرا صدقی فرد؛ کمال اعظم؛ محمدرضا وفا؛ فاطمه مرادی؛ یوسف شری زاده


ارتباط میان قصد شیردهی انحصاری پیش از زایمان با عملکرد مادران در شش ماه پس از زایمان در زنان نخست‌زا

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 25-34

فهیمه محبوبی قزاآنی؛ نسرین روزبهانی؛ محسن شمسی


شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب زایمان سزارین: مطالعه‌ای تئوری‌محور

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1390، صفحه 1-10

فرشته زمانی علویجه؛ پروین شهری؛ مریم کلهری؛ محمد حسین حقیقی‌زاده؛ غلام‌رضا شریفی‌راد؛ محبوبه خورسندی