کلیدواژه‌ها = گلوکز
اثر درمانی ترکیب کافئین و گلی‌بنکلامید بر چربی‌ها و گلوکز سرم موش‌های صحرایی دیابتی نوع 2

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 65-70

محمدحسن قوسیان مقدم؛ محسن خلیلی؛ سعیده قاسمی دولت آبادی؛ فرزانه شجاع شفیعی


بررسی اثر مصرف خوراکی گیاه تاج خروس در کاهش قند و چربی خون در موش صحرایی ماده

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 19-28

مهرداد روغنی؛ محمدحسین قینی؛ سیدقاسم موسوی؛ فریبا انصاری؛ مریم شرایلی


بررسی نمایه گلیسمی عسل بدون موم منطقه آذربایجان ایران

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 1-4

دکتر احمد افاقی؛ دکتر مجید سیرتی‌ثابت؛ مهدی سهمانی؛ فرهاد خباز؛ علی بیگدلو