کلیدواژه‌ها = متوترکسات
اثر دیوسجنین بر شاخص‌های سلامت میتوکندری و انفیلتراسیون نوتروفیلی در آسیب کبد القاء شده با متوترکسات در موش‌ بزرگ آزمایشگاهی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 62-71

10.22070/daneshmed.2022.15645.1165

نرگس حدادزاده نیری؛ محسن خلیلی؛ فاطمه طالع احمد؛ انسیه جنیدی؛ مهرداد روغنی


اثر دیوسجنین بر پتانسیل غشای میتوکندری و انفیلتراسیون نوتروفیلی در آسیب بیضه القاء شده با متوترکسات در موشهای بزرگ آزمایشگاهی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 27-35

10.22070/daneshmed.2022.15053.1116

فاطمه طالع احمد؛ محسن خلیلی؛ نرگس حدادزاده نیری؛ انسیه جنیدی؛ مهرداد روغنی