نویسنده = دکتر حوریه صادری
باکتری‌های جداشده از ادرار کودکان در جنس و سن‌های مختلف

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 63-70

الهه صفخانی؛ حوریه صادری؛ شهرام برومندی؛ الهام فقیه زاده؛ سید محمدباقر اخوی راد؛ سیده مرضیه موسوی