نویسنده = دکتر پوپک ایزدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر سولفات روی خوراکی بر درمان اوتیت میانی با افیوژن در کودکان

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1388، صفحه 27-34

پوپک ایزدی؛ محمدابراهیم یارمحمدی؛ ناهید خلدی؛ ‌بابک ‌ایزدی؛ ساسان اناری؛ ناصر یزدی؛ مرتضی سدهی


2. بیماری میکرولیتیاز آلوئولی همراه با استئوپتروز

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 1-4

دکتر پوپک ایزدی؛ دکتر بابک ایزدی؛ دکتر مریم امینی؛ دکتر مجید کیوانی